Vad är Private Equity och hur fungerar det?

Läs mer

Bättre hävstång när statligt riskkapital tillåts matchas med privat tillväxtkapital

SVCA:s kommentarer till utredningen om statliga finansieringsinsatser

Pressrum
Remissvar

Remissyttrande – SOU 2015-7 krav på privata aktörer i välfärden

SVCA är positiv till krav som förhindrar oseriösa eller olämpliga aktörer inom den skattefinansierade välfärden. SVCA instämmer därför i många av utredningens förslag och anser att många föreslagna bestämmelser i grunden gynnar välfärdssektorn. SVCA anser att regleringen bör gå längre och omfatta samtliga välfärdsverksamheter inklusive hälso- och sjukvård i såväl offentlig som privat regi.

Remissvar

​Remissyttrande promemorian begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

SVCA motsätter sig inte att regler införs som stävjar internationell aggressiv skatteplanering eller andra former av missbruk av olikheter i den skattemässiga behandlingen av vissa finansiella instrument som förekommer på den globala kapitalmarknaden. Vidare finner SVCA att det vore direkt olämpligt att föregå OECD:s arbete eftersom det skapar osäkerhet som motverkar investeringsviljan i Sverige.

Nyheter

Almega & KPMG:s studie: Översyn av konsekvenser av ombildning av aktiebolag inom välfärdssektorn till bolag med vinstutdelningsbegränsning

Almega har bett revisionskonsulten KPMG att analysera konsekvenserna av att bolag inom välfärden skulle tvingas omvandlas till bolag med särskild vinstbegränsning. Rapportens slutsats är att det skulle få negativa konsekvenser på en rad olika områden som sammantaget sannolikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner

Remissvar

Remissyttrande Fi2014/2212 Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40)

SVCA delar regeringens uppfattning att skattesystemet bör gynna företagande, sysselsättning och
investeringar. Varken svenskt eller utländskt lånat kapital får emellertid diskrimineras eftersom kapitalförsörjningen till svenskt näringsliv och svenska tillväxtföretag då riskerar att strypas. Kommitténs förslag riskerar enligt SVCA att få den effekten.

Remissvar

Remissyttrande Fi2014/2687 – Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

SVCA anser att det är positivt att Sverige ingått ett FATCA-avtal med USA. Enligt SVCA framstår den föreslagna lagstiftningen generellt sett som ändamålsenlig och proportionerlig i förhållande till sitt syfte att möjliggöra Sveriges och de svenska företagens efterlevnad av det ingångna FATCA-avtalet. SVCA anser dock att de föreslagna författningarna bör justeras på ett fåtal punkter.

Remissvar

Remissyttrande Ju2014/2645/L1 Synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter

Syftet bakom europeiska kommissionens förslag ligger därför helt i linje med den form av ägande som SVCA företräder och den typ av relation som SVCAs medlemmar eftersträvar med institutionella investerare. Kommissionen går dock alltför långt i sin ambition att försöka stärka de institutionella investerarnas långsiktiga engagemang och att öka transparensen.

Remissvar

Remissyttrande Ju2013/8404/L6 betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

SVCA delar utredningens grundtanke att privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ska erhålla samma rättigheter som offentligt anställda. Därför pågår inom SVCA arbete med att ta fram en uppförandekod för hur medlemmarna bör uppträda i sina ägarroller, Utredningen saknar dock den omvärldsanalys och de ytterligare klargöranden som behövs för att bringa klarhet i förslagens konsekvenser.