SVCA kommer till 33-listans finalkväll

Missa inte finalkvällen i Stockholm den 14 april.

Läs mer

Kapitalet som bygger det framtida Sverige

Biljetter finns nu att köpa till SVCA:s årliga konferens den 23 april på Fotografiska.

Pressrum
x55mm5ynccp2vkgvb9h1.jpg
Pressrelease

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA Launches its Code of Conduct and Supervisory Board

The Swedish private equity market is one of the most developed in Europe. Private equity owned companies has a turnover of SEK 300 billion annually, and administers ownership of more than 800 companies having approximately 200,000 employees in Sweden. After more than a year of extensive work, the SVCA can today present its Code of Conduct and its Supervisory Board including the board members.

Nyheter

Almega & KPMG:s studie: Översyn av konsekvenser av ombildning av aktiebolag inom välfärdssektorn till bolag med vinstutdelningsbegränsning

Almega har bett revisionskonsulten KPMG att analysera konsekvenserna av att bolag inom välfärden skulle tvingas omvandlas till bolag med särskild vinstbegränsning. Rapportens slutsats är att det skulle få negativa konsekvenser på en rad olika områden som sammantaget sannolikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner

Remissvar

Remissyttrande Fi2014/2212 Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40)

SVCA delar regeringens uppfattning att skattesystemet bör gynna företagande, sysselsättning och
investeringar. Varken svenskt eller utländskt lånat kapital får emellertid diskrimineras eftersom kapitalförsörjningen till svenskt näringsliv och svenska tillväxtföretag då riskerar att strypas. Kommitténs förslag riskerar enligt SVCA att få den effekten.

Pressrelease

SVCA:s kommentar till S,MP och V:s presskonferens 6 oktober 2014 ang uppgörelse om vinster i välfärden

Private Equitys investeringar i välfärden är en mindre andel av välfärd som tillhandahålls av privata aktörer. Det är också en liten andel av Private Equitys totala investeringar i Sverige. Som mest uppgick Private Equitys andel av välfärdsinvesteringar till mindre än en tredjedel av de totala investeringarna. Den politiska osäkerheten gör att välfärdssektorn inte attraherar kapital.

Remissvar

Remissyttrande Fi2014/2687 – Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

SVCA anser att det är positivt att Sverige ingått ett FATCA-avtal med USA. Enligt SVCA framstår den föreslagna lagstiftningen generellt sett som ändamålsenlig och proportionerlig i förhållande till sitt syfte att möjliggöra Sveriges och de svenska företagens efterlevnad av det ingångna FATCA-avtalet. SVCA anser dock att de föreslagna författningarna bör justeras på ett fåtal punkter.

Pressrelease

Missvisande att sätta välfärdsbolagens omsättning i förhållande till bolagsskatten säger Gabriel Urwitz i en kommentar till DN:s artiklar den 9 juni om välfärdsbolag och skatter

Från vår sida har vi självklart ingenting emot att private equity-bolag blir granskade och ifrågasatta men vi tror att det är viktigt att diskussionen bygger på fakta och kunskap, fortsätter Gabriel Urwitz. DN:s ”granskning” från den 9 juni innehåller en rad faktafel och felaktiga jämförelser som sammantaget får läsaren att tro att riskkapitalägda välfärdsbolag undviker att betala skatt.

Remissvar

Remissyttrande Ju2014/2645/L1 Synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter

Syftet bakom europeiska kommissionens förslag ligger därför helt i linje med den form av ägande som SVCA företräder och den typ av relation som SVCAs medlemmar eftersträvar med institutionella investerare. Kommissionen går dock alltför långt i sin ambition att försöka stärka de institutionella investerarnas långsiktiga engagemang och att öka transparensen.

Remissvar

Remissyttrande Ju2013/8404/L6 betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

SVCA delar utredningens grundtanke att privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ska erhålla samma rättigheter som offentligt anställda. Därför pågår inom SVCA arbete med att ta fram en uppförandekod för hur medlemmarna bör uppträda i sina ägarroller, Utredningen saknar dock den omvärldsanalys och de ytterligare klargöranden som behövs för att bringa klarhet i förslagens konsekvenser.

Remissvar

Remissyttrande Fi2013/4570 Europeiska kommissionens förslag till ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet 2011/96/EU

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) anser inte att det är lämpligt att införa en generell skatteflyktsbestämmelse i direktivet 2011/96/EU. SVCA anser vidare att det finns en risk att förslaget att beskatta vinstutdelning i den mån utdelningen är avdragsgill i dotterbolaget är för vid i sin föreslagna utformning och att ett klargörande avseende bestämmelsens tillämpningsområde krävs.

Remissvar

Remissyttrande Fi2013/4132 Användningen av kreditbetyg i riskhanteringen Ds 2013:76

SVCA instämmer i de förslag som framförs i promemorian, med följande synpunkter:
Private Equity-fonders verksamhet består huvudsakligen i att investera eget kapital i onoterade bolag. Detta innebär att dessa vanligen inte exponeras mot den typ av kreditrisker som förekommer på den övriga finansmarknaden. Följaktligen använder sig Private Equity-fonder av kreditbetyg i mycket liten utsträckning.

Remissvar

Remissyttrande Fi2013/4132 Användningen av kreditbetyg i riskhanteringen Ds 2013:76

SVCA instämmer i de förslag som framförs i promemorian, med följande synpunkter:
Private Equity-fonders verksamhet består huvudsakligen i att investera eget kapital i onoterade bolag. Detta innebär att dessa vanligen inte exponeras mot den typ av kreditrisker som förekommer på den övriga finansmarknaden. Följaktligen använder sig Private Equity-fonder av kreditbetyg i mycket liten utsträckning.