Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Swedish Private Equity & Venture Capital Association

02
Jun
Digitalt via Microsoft Teams
02 June 11:00 - 11:45

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Swedish Private Equity & Venture Capital Association

Datum: 2 juni 2022

Tid: 11:00-11:45

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma i Swedish Private Equity & Venture Capital Association. Stämman hålls den 2 juni kl. 11:00-11:45.

Anmälan till stämman görs till info@svca.se och alla anställda hos medlemmar är varmt välkomna!

Enligt föreningens stadgar ska ordinarie stämma hållas årligen före utgången av juni månad. Kallelse till föreningsstämma skickas per e-post samt görs tillgänglig på föreningens hemsida tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

För er som vill ta del av SVCA:s årsredovisning, vänligen mejla info@svca.se.

Varmt välkomna!

Monalotte Theorell Christofferson och Isabella de Feudis

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för stämman

4. Val av sekreterare för stämman

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera stämmoprotokollet

6. Fråga om stämman är behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Information från styrelsen – redogörelse för föreningens verksamhet under året

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande i styrelsen

12. Val av ledamöter i styrelsen, utöver ordföranden

13. Fastställande av arvode för styrelsen

14. Val av revisor jämte suppleant

15. Val av valberedning

16. Fastställande av årsavgifter för nästkommande räkenskapsår

17. Årsmötets avslutande

PARTNERS