Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Swedish Private Equity & Venture Capital Association

18
Jun

18 June 00:00 - 22:59

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Swedish Private Equity & Venture Capital Association

Datum: 18 juni 2020

Tid: 10:00

Plats: digital via Microsoft Teams

Till följd av coronaviruset och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att minska virusets spridning har styrelsen beslutat att föreningsstämman för 2020 genomförs virtuellt på distans.

Vid anmälan kommer länk och instruktioner att skickas för att ansluta digitalt.

Anmälan till stämman görs till info@svca.se

Alla anställda hos medlemmar är varmt välkomna!

För er som vill ta del av SVCA:s årsredovisning för 2019, vänligen maila info@svca.se

Varmt välkomna!

Monalotte Theorell Christofferson och Isabella de Feudis

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för stämman

4. Val av sekreterare för stämman

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera

stämmoprotokollet

6. Fråga om stämman är behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Information från styrelsen – redogörelse för föreningens verksamhet under året

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande i styrelsen

12. Val av ledamöter i styrelsen, utöver ordföranden

13. Fastställande av arvode för styrelsen

14. Val av revisor jämte suppleant

15. Val av valberedning

16. Fastställande av årsavgifter för nästkommande räkenskapsår

17. Årsmötets avslutande

PARTNERS