Frågor & svar

Vad är private equity?

Private equity, på svenska ofta kallat riskkapital, är långsiktiga investeringar i onoterade bolag, det vill säga bolag utanför börsen. Investeringarna görs typiskt sett av en fond och syftet är att genom värdeskapande aktiviteter bygga ett bättre bolag vilket i sin tur skapar avkastning på investeringen. Bolagen som private equity investerar i kallas för portföljbolag. Mellan 2007 och 2022 har det investerats 495 miljarder kronor i 3 976 svenska bolag av private equity aktörer. Totalt har bolagen erhållit 1 029 miljarder kronor i finansiering medräknat skuldfinansiering och medinvesterare.

Investeringsdata från Investing in Sweden: Transaction Value Analysis 2022.

Vad är affärsänglar?

Affärsänglar är privatpersoner som investerar nystartade bolag ofta kallat start-ups. De investerar sitt eget kapital och är ofta aktiva ägare. Typiskt sett så investerar affärsänglar i mindre belopp i tidigare skeden än venture capital-fonder. Det förekommer att affärsänglar samlas i formella eller informella nätverk så kallade affärsängelnätverk för att investera tillsammans.

Vad är venture capital?

Venture capital är private equity investeringar i nystartade bolag ofta kallat start-ups. Det är minoritetsinvesteringar men venture capital-investerare är ändå aktiva ägare till portföljbolagen som oftast återfinns i tekniksektorn eller life science-sektorn. Det är viktigt för investerarna att bolagen har hög innovationsgrad och skalbara affärsmodeller. Exempel på svenska bolag där venture capital-fonder har investerat är Spotify, Klarna och iZettle.

Vad är growth capital?

Growth capital är minoritets- eller majoritetsinvesteringar i tillväxtbolag som är äldre än de bolag som venture capital investerar i. Portföljbolagen har oftast etablerade affärsmodeller men behöver externt kapital för att fortsätta sin tillväxtresa.

Vad är buyout?

Buyout är typiskt sett majoritetsinvesteringar i mer etablerade bolag. Investeringen görs i bolag som har behov av aktivt ägande och kapital till exempel för att kunna internationalisera verksamheten, öka sin digitaliseringsgrad, effektivisera bolaget i konkurrensutsatt marknad. I vardagligt tal kallas ofta buyout investeringar för private equity även om private equity avser alla investeringar i onoterade bolag.

Varför säljer private equity portföljbolagen?

Private equity-fonder är ofta tidsbegränsade till 10-15 år vilket möjliggör en långsiktig men begränsad tidshorisont. Fonderna är tidsbegränsade för att de institutionella investerarna ska få tillbaka sitt kapital inom en förutbestämd tid. Vissa portföljbolag säljs till industriella köpare inom samma sektor, andra börsnoteras och vissa säljs till en ny private equity-fond för att där fortsätta sitt värdeskapande.

Vilka investerar i private equity-fonder?

Det är institutionella investerare som investerar i private equity-fonder. Exempel på institutionella investerare är pensionsfonder, försäkringbolag och kapitalförvaltare. I fonder med svensk anknytning är en stor del av investerarna utländska, nära 90 procent.

Investerardata från Investing in Sweden: Private Equity Activity 2022.

Var investerar private equity?

Private equity investerar i bolag över hela Sverige. I allt från storstadsområdena till mindre orter ute i landet. Även om majoritet av portföljbolagen återfinns i storstadsområdena så har de ofta betydande verksamhet i hela landet. Portföljbolagen återfinns inom nästa alla sektorer av näringslivet i allt från finansiella tjänster och teknik till tillverkningsindustri, detaljhandel och läkemedel.

Hur bidrar private equity till Sveriges ekonomi?

Private equity bidrar på flera sätt till Sveriges ekonomi. Enligt konsultfirman Copenhagen Economics bidrar private equity med upp till 4,7 procent av Sveriges BNP genom de förbättringar som görs inom portföljbolagen, spill-over effekter på resten av näringslivet och ökad innovationskraft.

BNP uträkning från The Economic Footprint of Swedish Venture Capital and Private Equity.

Hur många arbetar i private equitys svenska portföljbolag?

Det arbetar ungefär 265 000 i de svenska portföljbolagen vilket motsvarar 5,5 procent av de anställda i Sverige. Av dessa arbetar 197 000 i mer mogna bolag och 68 000 i tillväxtbolag.

Data över portföljbolag och antal anställda från Private Equity, Venture Capital at Work in Sweden 2021.

Hur arbetar private equity med portföljbolagen?

Private equity arbetar som aktiva ägare med portföljbolagen. Genom styrelseplatser förbättrar man bolagen genom att till exempel växa bolagen, göra dem mer effektiva, implementera ESG-åtgärder. Det är förbättringarna av portföljbolagen som på sikt är värdeskapande för private equity-fonden och dess investerare.

Hur regleras private equity?

Private equity regleras i Sverige och i EU av lagen om alternativa investeringsfonder och översynen sköts av respektive lands finansinspektion.

Hur avkastar private equity?

Private equity har en historiskt god avkastning. Enligt en studie av Invest Europe så har europeisk private quity historiskt överavkastat jämfört med börsinvesteringar enligt en metodologi kallad mPME (modified Public Market Equivalent). Europeiska buyout-fonder har en IRR (internal rate of return) mätt i euro på 15,17 procent med en motsvarande multipel på 1,72. För europeiska growth capital-fonder är IRR:en 15,34 procent och multipeln 1,62. För europeiska venture capital-fonder är IRR:en 12,13 procent och multipeln 2,24.

Avkastningsdata från The Performance of European Private Equity, Benchmark Report 2022.

Hur arbetar private equity med hållbarhet?

Hållbarhet, som av investerare kallas ESG (Environmental, social and corporate governance), är idag en viktig del av private equity-fondernas arbete med portföljbolagen. Det finns stor efterfrågan från institutionella investerare att investera i hållbara företag och långsiktigt hållbara företag leder till bra avkastning. Det handlar inte enbart om att investera i nya affärsmodeller och i teknik som bidrar till hållbarhet utan även att ställa om befintliga företag så att de blir mer hållbara och därmed har bättre förutsättningar att överleva och bli mer konkurrenskraftiga.

PARTNERS