Private Equity

Företag behöver olika ägare under olika faser

Om Sektorn

Private Equity är investeringar i onoterade bolags ägarkapital. Genom ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras i bolagen, byggs långsiktigt hållbara bolag.

Private Equity behövs för att små entreprenörsdrivna företag ska kunna utvecklas och växa. Det behövs också för att möjliggöra för mer mogna företag att ta sig till nästa nivå exempelvis när det gäller internationell expansion och produktutveckling. Företag behöver därför olika sorters ägare under olika faser.

Pengarna som investeras kommer till största delen från utländska institutioner såsom pensionsfonder och universitetsstiftelser. En utländsk institution skulle själv ha svårt att hitta onoterade bolag i Sverige. Private Equity-sektorn står för en stor del av kapitalimporten till Sverige.

Private Equity-ägda bolag växer i snitt snabbare än företag av motsvarande storlek på börsen och hela 9 av 10 Private Equity-ägda bolag har ett positivt helhetsintryck av sina ägare.

Nyckeltal

  • Private Equity har 1 160 portföljbolag över hela landet i många olika branscher
  • Portföljbolagen har nästan 170 000 anställda i Sverige, vilket motsvarar 3,38 % av de anställda i Sverige
  • Portföljbolagen har en global omsättning som överstiger 538 miljarder kronor

Marknadsbeskrivning

Företag behöver kapital i olika skeden för att kunna växa och skapa tillväxt och jobb. Kapital kan tillföras genom banklån eller genom riskkapital. För nystartade bolag kan det vara svårt att hitta finansiering, eftersom de framtida kassaflödena är osäkra vilket innebär att det är hög risk för finansiella institut att låna ut kapital. I senare steg kan bolag ha behov för ytterligare kapitaltillförsel, exempel kan vara om ett bolag ska lansera ny produkt eller expandera geografiskt. Utöver kapital tillför riskkapitalbolagen dess nätverk av kontakter, kredibilitet, samt branschkännedom. Utan Private Equity skulle därför flera bolag riskera att aldrig ha skapats och/eller förhindrats växa.

Då företagens behov på ägarna förändras under dess utveckling har det uppkommit ett antal underkategorier av Private Equity-bolag som fokuserar på en eller ett fåtal av dessa utvecklingsfaser. Det som skiljer de olika riskkapitalaktörerna åt är bland annat inriktningen på en viss fas, beslutsprocessen, investeringsbeloppens storlek och varifrån kapitalet kommer. Buyout förvärvar majoritetsandelar medan tillväxtkapitalet förvärvar minoritetsandelar.

PE-inv_stadier

Källa: SVCA

Man kan också likna dem vid löpare i en finansieringsstafett, där affärsängeln löper startsträckan och buyout-aktören kan stå för sista etappen. Utvecklingen är dock inte enkelriktad utan det privata riskkapitalet lever i symbios med det publika.

  • Affärsänglar
  • Venture Capital
  • Buyout

Det privata riskkapitalet är ofta fokuserat på att utöva ett starkt aktivt ägande medan det publika öppnar upp för en bredare ägarkrets och ger tillgång till nya kapitalmarknader. På grund av de olika ägandeformernas styrkor kan även mogna bolag gynnas av ett, tillfälligt eller permanent, ägarskifte.

Private Equity-fonden är en tillfällig ägare ofta med en planerad ägandehorisont. Detta innebär dock inte att det är en kortsiktig ägare; Private Equity-fonderna är mycket specialiserade och verkar där de kan skapa störst värde. Efter att Private Equity-fonderna har tillfört dessa värdeskapande förbättringar så lämnas ägandet över till andra ägare som kan fortsätta utveckla bolaget.

Exempel på en Private Equity-fondstruktur

Private Equity investeringar sker ofta genom en fondstruktur med ett externt förvaltningsbolag. Investerarna, ofta kallade Limited Partners, tillför kapital till PE-fonden, fonden förvaltas av General Partners i ett förvaltningsbolag. Utöver detta har många fonder ett rådgivningsbolag som ger råd till förvaltningsbolaget. Exempel på en sådan visas nedan:

PE_fondstruk

 Källa: SVCA

Sanning eller Myt

Private Equity behövs för att små entreprenörsdrivna företag ska kunna utvecklas och växa.

sant

Fackliga representanter är representerade i portföljbolagens styrelser.

sant

Private Equity är farligt.

Falskt

Private equity behövs för att möjliggöra för mer mogna företag att ta sig till nästa nivå

sant

Private Equity betalar inte skatt i Sverige.

Falskt

Pengarna som investeras kommer till största delen från utländska institutioner.

sant

PARTNERS