Aktiva ägare uppvisar högre tillväxt och jobbskapande

Riskkapitalföreningen initierar Kommission för aktivt ägande

Företag med aktiva ägare uppvisar högre tillväxt och jobbskapande än passivt ägda företag. Därför behövs en agenda för mer aktivt ägande så att fler företag ska kunna växa och utvecklas i Sverige. Det är insikten och slutsatsen i rapporten Aktiva ägare skapar fler jobb från Svenska Riskkapitalföreningen, som med unik data visar hur olika typer av aktiva ägare bidrar till företagens tillväxt i olika faser.

Sverige har stabil tillväxt men inte tillräckligt bra om vi ska konkurrera med de bästa tillväxtländerna. Entreprenörsvillkor, innovation och kapital är avgörande för tillväxten. Tillgången till kapital är god men för företag i tidiga faser har det skett en koncentration mot tech och life science som 2014 utgjorde drygt 80 procent av investeringarna i tidig fas.

Den svenska företagsstrukturen har radikalt förändrats under de senaste åren. Jobben skapas i de mindre företagen medan de stora företagen har haft negativ jobbtillväxt.

  • Det är förvånande att det bara är 44 företag som har fler än 5000 anställda i Sverige idag och att dessa haft negativt värdeskapande och negativ jobbtillväxt. Det visar att Sverige är helt beroende av att små och medelstora företag kan växa och utvecklas, säger Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen.

Hälften av allt kapital som investerades i Sverige 2014 kom från utlandet. Därtill har finansiering av företagstillväxten förändrats så att ett antal nya investerare kommit in som kan kanalisera det ökande svenska och utländska institutionella kapitalet så att det når entreprenörer och företag.

  • Den fria rörligheten av kapital gör att Sverige idag är helt beroende av utländskt kapital. Den goda nyheten är att Sverige är intressant för investerare men det finns också en risk att kapitalet försvinner om förutsättningarna på något sätt skulle försämras eller om andra länder blir mycket mer attraktiva, fortsätter Elisabeth Thand Ringqvist.

Hälften av allt kapital har aktiva ägare och företag med aktiva ägare uppvisar högre tillväxt och större jobbskapande än företag i samma storleksklass med passiva ägare. Företag med 50 till 250 anställda och som har aktiva ägare har inte bara högre tillväxt utan har också en årlig jobbtillväxt på 6 procent, jämfört med passivt ägda företag som bara ligger på 1 procent.

  • Företag med aktiva ägare skapar både bättre tillväxt och fler jobb. Om svenskt näringsliv ska fortsätta att utvecklas i Sverige så är det avgörande att villkoren för dessa ägare, oavsett vilken typ det är och i vilket skede, är goda. Därför tar Riskkapitalföreningen initiativ att samla alla dessa intressen i en kommission som kan lägga grunden för långsiktiga spelregler – Kommissionen för aktivt ägande, avslutar Elisabeth Thand Ringqvist.

Rapporten som är framtagen i samarbete med McKinsey & Co med underlag från SCB mfl. och kan hämtas på www.svca.se/studie

Kontaktpersoner:

Elisabeth Thand Ringqvist, nås via SVCA, 08-678 30 90 eller elisabeth@svca.se

PARTNERS