Ny studie av riskkapitalfonders hållbarhetsarbete: Riskkapitalägda bolag växer snabbare än börskonkurrenterna men har utvecklingspotential inom ESG-området

Riskkapitalägda portföljbolag står för en avsevärt större sysselsättningstillväxt jämfört med snittet för börsbolag på Nasdaq OMX Stockholm. Portföljbolagen ligger långt fram när det gäller införandet av policydokument och riktlinjer för etiska affärsprinciper. Samtidigt återstår en del arbete med jämställdhet och klimat. Det här är några av resultaten i en rapport från PwC och Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA), där 139 av SVCA-medlemmarnas portföljbolag jämförts med börsbolag.

– Riskkapitalfonder har en viktig roll i att driva sysselsättningen. Tillväxten har tagit ett rejält kliv framåt sedan förra undersökningen 2021, och vi ser en ökning på tolv procentenheter, säger Isabella de Feudis som är vd på intresseorganisationen för riskkapitalfonder SVCA.

Riskkapitalfonder har varit effektiva i att införa och upprätthålla en hög nivå på policydokument för arbete med antikorruption. 83 procent av portföljbolagen svarar att de har infört policies, jämfört med 77 procent av börsbolagen.

– Branschens långvariga fokus på etisk affärspraxis i portföljbolagen har givit resultat. Ett exempel är att antikorruption nu är ett vanligt inslag i ägarbolagens onboardingprogram. Vissa bolag omfattas även av hårdare lagstiftning och krav på att införa due diligence-processer kopplat till mänskliga rättigheter. Det här är ett område som kommer att ta allt större plats på bolagens agendor, säger Fredrik Lindblad, Partner på PwC.

Samtidigt finns det områden där riskkapitalfonder fortfarande ligger efter börsbolagen. Andelen kvinnor i portföljbolagens ledningsgrupper har ökat med två procentenheter och på styrelseposter med fyra procentenheter men genomsnittet är lägre än för börsbolagen.

— I rapporten framkommer att stora steg tagits när det gäller yngre medarbetare där jämställdhet nästan uppnåtts men förändringsarbete kvarstår för ledande befattningar säger Monalotte Theorell Christofferson, styrelseordförande i SVCA.

På klimatsidan är portföljbolagen mer utsläppsintensiva än sina börsnoterade motsvarigheter, trots en rad initiativ och höga ambitioner. Flera bolag uppger att de satt klimatmål i linje med internationella standarder såsom Science Based Targets initiative, och att de mäter utsläpp samt driver frågan aktivt gentemot portföljbolagen. Effekterna av dessa initiativ och tillhörande aktiviteter syns dock inte ännu i redovisade klimatdata.

– Riskkapitalfonderna uppger att kommersiella incitament delvis ligger bakom ett aktivt hållbarhetsarbete, och deras inställning är att aktiviteterna driver en högre värdering. Branschen har förutsättningar att ta ledartröjan när det gäller nya metoder för effektmätning av hållbarhet då deras aktiva ägande syftar till att driva förändring och värdeskapande. Resultaten kan sedan appliceras på portföljbolagen. På så sätt kan de underlätta investeringar som ger långsiktiga och positiva effekter utöver ekonomisk avkastning, menar Fredrik Lindblad.

Sammanfattning av undersökningsresultat

Parameter Branschen
(genomsnitt 139 portföljbolag)
Nasdaq OMX Stockholm
FN:s hållbarhetsmål nr 5 – Jämställdhet: Andel kvinnor i ledningsfunktion 28 % 32 %
FN:s hållbarhetsmål nr 5 – Jämställdhet: Andel kvinnor i styrelsen 23 % 34 %
FN:s hållbarhetsmål nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Sysselsättningstillväxt 21 % 10 %
FN:s hållbarhetsmål nr 13 – Bekämpa klimatförändringarna: Utsläppsintensitet scope 1* 0.65 0.30
FN:s hållbarhetsmål nr 13 – Bekämpa klimatförändringarna: Utsläppsintensitet scope 2* 0.27 0.24
FN:s hållbarhetsmål nr 16 – Fredliga och inkluderande samhällen: Anti-korruptionspolicy 83 % 77 %

* (tCO2e/MSEK nettoförsäljning)

Källa: PwC:s och SVCA:s rapport The ESG Status of Swedish Private Equity 2023

Om studien
Rapporten har tagits fram av PwC i samarbete med Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA), och bygger på insamlade data och intervjuer med svenska riskkapitalfonder med avseende på ESG-aktiviteter inom deras svenska portföljbolag. Studien genomfördes mellan maj och oktober 2023. Totalt medverkade 14 av SVCA:s medlemmar och 139 portföljbolag baserade i Sverige. Här kan du ladda ner studien.

För mer information

Fredrik Lindblad, Advisory Partner, PwC Sverige

fredrik.lindblad@pwc.com

070-929 33 18

Jenny Lilljeqvist, presschef PwC Sverige

jenny.lilljeqvist@gmail.com

070-818 82 55

Sten Tärnbro, Head of Public Affairs & Research, SVCA

sten.tarnbro@svca.se

070-214 90 07

Om PwC Sverige
PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 3 000 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.

Om SVCA
Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som verkar inom det svenska private equity-området, innefattande såväl buyout som venture capital samt affärsänglar och affärsängelnätverk. Föreningen, som grundades 1985, har till uppgift att verka för en väl fungerande private equity-marknad i Sverige och sprida kunskap om den svenska private equity-marknaden.

PwC-SVCA - The ESG Status of Swedish Private Equity 2023.pdf

PARTNERS