SVCA:s styrelse utfärdar erinran till IK efter Tillsynsnämndens granskning av flyktingboenden

Bilaga till styrelsebeslut i SVCA 20170203

SVCA:s styrelse utfärdar erinran till IK efter Tillsynsnämndens granskning av flyktingboenden

SVCA:s Tillsynsnämnd har överlämnat sitt beslut med anledning av tillsynsärende avseende riskapitalägda flyktingboenden.

De granskade bolagen har varit:

 • IK Investment Partners (IK) som vid tidpunkten för granskningen var majoritetsägare till Attendo. I beslutet benämnt företag A.
 • Triton Partners som tillsammans med Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) är majoritetsägare av Ambea i sin tur är ägare av Vardaga och Nytida. I beslutet är Triton benämnt företag B och KKR är benämnt företag D.
 • Procuritas som är majoritetsägare av Olivia. I beslutet benämnt företag C.

SVCA:s styrelse konstaterar att nämnden har bedömt att:

 • Ersättningsnivåer inte varit grund för någon anmärkning från nämnden då de marknadsmekanismer som annars finns vid det allmännas upphandling av tjänster från privata utförare sattes ur spel hösten 2015 när det gäller flyktingboenden. De ersättningsnivåer som utgått bestämde i praktiken ensidigt av företrädare för det allmänna.
 • Brister som påtalats av IVO har åtgärdats och inte föranlett någon ytterligare åtgärd från myndighetens sida.
 • IK har velat skjuta över frågor gällande uppförandekodens krav till portföljbolaget, vilket inte är förenligt med det ansvar som koden lägger på riskkapitalbolagen som ägare till portföljbolagen.
 • De fyra granskade företagen har haft ett begränsat intresse av att medverka i tillsynsärendet vilket kan ha försenat granskningsprocessen.

Med anledning av ovan beslutar SVCA:s styrelse att:

 • Publicera namnen på de bolag som granskats.
 • Inte publicera underlagsmaterialet som innehåller för de granskade företagen, konfidentiell information. Det är avgörande för framtida granskningar att riskkapitalbolagen gentemot nämnden kan vara så transparenta som möjligt, med vetskap om att den informationen som behövs för att fatta ett välgrundat beslut och öka förståelsen för en given situation, inte kommer att spridas vidare.
 • Styrelsen har med stöd av 4 § i föreningens stadgar möjlighet att besluta om erinran (eller annan sanktion) mot medlem som kritiseras av tillsynsnämnden. Med stöd av 4 § i stadgarna och med anledning av tillsynsnämndens bedömning att IK velat skjuta över frågor gällande uppförandekodens efterlevnad till portföljbolagen, beslutar styrelsen att tilldela IK en erinran på grund av brister i efterlevnaden av 4 § i koden. Ett sådant ansvar är särskilt viktigt att upprätthålla när det, såsom i aktuellt fall, rör investeringar i samhällssektorer där verksamhet bedrivs för enskilda medborgares rättigheter i enlighet med 7 § i koden.
 • I övrigt inte utfärda någon erinran mot de granskade bolagen beträffande samarbete med nämnden under granskningsärenden då Nämndens kritik på detta område är för allmänt hållen.

Styrelsen vill påminna om att Uppförandekoden gäller för alla riskkapitalbolag som investerar i Sverige. Nämnden har till uppgift att granska alla bolag. Styrelsen kan därefter utfärda erinran och varningar till alla bolag oavsett om de är medlemmar eller inte.

Kontaktpersoner:

SVCA: Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande 08-678 30 90

SVCA:s tillsynsnämnd: Peter Nilsson, huvudsekreterare 070 645 74 52

PARTNERS