Uttalande från SVCA:s styrelse rörande Tillsynsnämndens granskning av Procuritas Partners AB:s försäljning av Gram Equipment A/S

Stockholm den 14 juni 2021

SVCA:s Tillsynsnämnd (”nämnden”) har idag offentliggjort sitt beslut i tillsynsärende avseende Procuritas Partners ABs (Procuritas) och FSN Capital Partners ABs (FSN) agerande i samband med att ett bolag i Procuritas sfären (Säljaren) överlät portföljbolaget Gram Equipment A/S (Portföljbolaget) till ett bolag i FSN-sfären.

SVCA:s styrelse, som tillställts nämndens granskning, konstaterar att den har prövat fyra frågor:

  1. Procuritas ägaransvar enligt Koden,
  2. krav på transparens från FSN och Procuritas om ägar- och inflytandeförhållanden,
  3. särskilda medieuttalanden av FSN och Procuritas samt
  4. uppgifter till nämnden från FSN och Procuritas.

SVCA:s styrelse noterar att nämnden har bedömt att:

”Sammanfattningsvis har nämnden vid sin prövning funnit att Procuritas distanserade förhållningssätt till Säljaren och Portföljbolaget under försäljningsfasen enligt nämndens mening inte kan anses leva upp till Kodens krav på ett aktivt ägande och att det därför finns anledning att kritisera Procuritas i detta avseende. Vidare uttalar nämnden att både FSN och Procuritas har anledning att uppmärksamma behovet av att ytterligare förbättra informationstillgänglighet och transparens i förhållande till allmänheten. Nämnden finner inte skäl att kritisera någon av parterna för deras medieuttalanden eller deras informationsgivning till nämnden. Utöver denna kritik och detta uttalande, föranleder FSNs och Procuritas respektive anmälningar av varandra till tillsynsnämnden ingen ytterligare åtgärd från nämnden.”

Styrelsen konstaterar vidare att nämndens tillsyn utmynnat i kritik mot Procuritas ägandeskap under försäljningsprocessen fram till sk closing, dvs avslut av säljprocessen, för att det inte motsvarade Kodens krav på aktivt ägande. Styrelsen beslutar därför att utfärda en erinran till Procuritas.

– En förutsättning för en välfungerade private equity-marknad är att ett aktivt och engagerat ägarskap utövas när så är möjligt. Detta innefattar ett ansvar för att uppförandekodens normer iakttas i portföljbolagets verksamhet i alla skeden av ägarskapet och här spelar tillsynsnämnden en viktig roll i att bedöma de fall där det är oklart om detta skett. Tillsynsnämndens konstaterande, att aktivt ägande i försäljningsprocessen inte utövats i tillräcklig utsträckning, ligger till grund till för styrelsens beslut att utfärda en erinran till Procuritas, säger Monalotte Theorell Christofferson, styrelseordförande i SVCA.

Kontaktpersoner:

Monalotte Theorell Christofferson, styrelseordförande SVCA, +46 70 189 62 05

Biörn Riese, ordförande SVCA:s tillsynsnämnd, +46 8 345 000

Madeleine Thörn, huvudsekreterare SVCA:s tillsynsnämnd, +46 8 501 194 68

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som verkar inom det svenska private equity-området, innefattande såväl buyout som venture capital samt affärsänglar och affärsängelnätverk. Föreningen, som grundades 1985, har till uppgift att i verka för en väl fungerande private equity-marknad i Sverige samt bland allmänheten sprida kunskap och utbilda om den svenska private equity-marknaden.

För mer information besök: www.svca.se

Om SVCA:s uppförandekod och Tillsynsnämnd:

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte samtidigt en tillsynsnämnd. Tillsynsnämndens ledamöter utses av SVCA:s styrelse. Uppförandekoden samt tillsynsnämndens instruktion antogs i uppdaterad version i april 2018.

Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolag agerar ansvarsfullt och professionellt samt att främja kunskapen om riskkapitalbolagens verksamhet. Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över efterlevnaden av uppförandekoden och att förvalta denna.

Medlem som kritiserats av tillsynsnämnden för att ha överträtt uppförandekoden eller som inte lämnat tillsynsnämnden sanningsenliga och fullständiga upplysningar eller yttranden kan efter beslut av föreningens styrelse erinras eller varnas. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser kan medlem uteslutas enligt § 5.

Tillsynsnämnden består av advokat Biörn Riese (ordf.), Agneta Dreber (till och med 1 juni 2021) och Björn Börjesson. Madeleine Thörn, biträdande jurist vid Norburg & Scherp Advokatbyrå, är huvudsekreterare.

För mer information besök: www.svcanamnd.se där tillsynsnämndens beslut är publicerat.

PARTNERS