Private Equity investeringar och Sveriges digitala omställning

SVCA, Swedish Venture Capital and Private Equity Association, arbetar för att skapa större insikter om vad Private Equity är och ägarformens effekter på företag och svensk ekonomi i stort. I detta syfte finansierar och publicerar vi olika rapporter som visar på samhällsnyttan med Private Equity.

I mitten av 2017 genomförde Copenhagen Economics en makroekonomisk analys och tog fram en rapport som belyser bland annat Private Equitys positiva effekter på svensk BNP och produktivitet. I slutet av samma år publicerade SVCA rapporten ”Private Equity investeringar – nyckeln till industriell renässans”, som redogjorde för den betydelse som Private Equity investerare spelar för den svenska industrins omställning till nya teknologier och affärsmodeller. Rapporten var den första i en serie som forskaren och författaren Nima Sanandaji skriver på uppdrag av SVCA.

Vi är övertygade om att det är helt nödvändigt med enklare och tillgängligare information i syfte att bredda kunskapen om denna ägarform som under lång tid har verkat i det tysta. Ett syfte med den nya rapportserien är därför att populärt beskriva den betydelse som Private Equity har för samhällsekonomin. Denna rapport är nummer två i serien, och fokuserar på den betydelse som Private Equity investerare spelar i Sveriges digitaliseringsprocess.

Sverige har länge dragit nytta av att, dels ligga före omvärlden i digitalisering, och dels ha en välfungerande marknad för Private Equity investeringar, vilka är nödvändiga för näringslivets strukturanpassning. Det gäller att stärka investeringsklimatet för att Sverige ska ligga i topp när det kommer till investeringar i teknologisk omvandling.

Denna rapport är inte en teknisk/legal beskrivning av hur private equity fungerar. Om du söker information av mer teknisk/legal karaktär så finns bland annat SVCA:s remissvar på svca.se.

Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande SVCA

Isabella de Feudis, VD SVCA

Ladda ner rapport

PARTNERS