Private Equity investeringar och Sveriges digitala omställning

En betydande del av utvecklingen i svensk ekonomi är kopplad till informations och kommunikationsteknik (IKT). Mellan 2005 och 2013 stod IKT-sektorn och IKT-investeringar för hela 42 procent av produktivitetstillväxten. Utvecklingen av IKT-utrustning är det enskilt viktigaste innovativa fältet i Sverige, motsvarande en fjärdedel av näringslivets samlade satsningar på forskning och utveckling. Trender pekar på att den digitala strukturomvandlingen, som redan idag påverkar i princip hela näringslivet, kommer att accelerera framöver. En central samhällsutmaning
är därför att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen medför. Sverige har under senare tid dragit nytta av att vara ett av världens ledande länder när det kommer till digitalisering. Försprånget kan dock inte tas för givet i en tid då omvärlden snabbt kommer ikapp. IKT-tekniken förändras kontinuerligt, vilket medför att de företag och länder som inte ligger i täten snabbt kan bli omsprungna. Sverige har redan tappat många positioner i Boston Consulting Groups e-intensitetsindex, i och med att andra länder har gått om när det kommer till digitala lösningar i näringslivet. Givet pågående trender förväntas Sverige falla efter ännu mer i relation till omvärlden. Investeringar behövs för att det svenska näringslivet ska bibehålla och utveckla sitt digitala försprång. Private Equity investeringar spelar en viktig roll för svenska företags förmåga till digital omställning. Private Equity är investeringar i onoterade bolags ägarkapital. Genom ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras i bolagen, byggs långsiktigt hållbara bolag. Dessa investeringar är särskilt viktiga för att näringslivet ska lyckas med den form av strukturomvandling som digitaliseringen utgör. Mellan 2005 och 2016 uppskattas Private Equity fonders investeringar ha stärkt tillväxten i IKT-sektorn med cirka 0,49 procent per år. Private Equity investeringar flödar över gränserna och det finns därför goda skäl att verka för att stärka Sveriges attraktionskraft för dessa investeringar. Om så skedde skulle fler svenska företag kunna locka till sig det kapital som behövs för att lyckas med digital transformation.

Ladda ner rapport

PARTNERS