PwC – Analys av Skatteverkets förslag om utflyttningsbeskattning

PwC har genomfört en oberoende analys av den utflyttningsbeskattning som kommit som förslag (”Förslaget”) i Skatteverkets utredning ”Exitbeskattning för fysiska personer – Beskattning av
orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige” (publicerad 27 november 2017). Skatteverkets Förslag syftar till att säkerställa att kapitalvinster som upparbetats i Sverige också beskattas i Sverige. Enligt Skatteverkets egna beräkningar leder Förslaget till ökade skatteintäkter om ca 1 miljard kronor per år. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2020. PwC har i sin analys av utredningen kommit till följande slutsatser:

  • Skatteverkets kommunikation är missvisande. Skatteverket har i pressmeddelande kommunicerat att Förslaget förväntas generera årliga intäkter om 1 miljarder kronor. I realiteten kommer de första 10 åren med Förslaget att vara behäftade med signifikant lägre intäkter.
  • Skatteverkets intäktsestimat är osäkra. Skatteverkets estimerade skatteintäkter är baserade på en kort tidsperiod under högkonjunktur och är dessutom mycket beroende på ett fåtal individers agerande. Vi bedömer följaktligen att estimaten är behäftade med stor osäkerhet.
  • Förslagets framgång förutsätter oförändrat beteende hos dem som betalar mest skatt idag. Skatteverket har i sin analys bortsett från att Förslaget kan få individer som idag betalar hög skatt i Sverige att lämna landet i förtid. Skatteintäktsbortfallet kan bli påtagligt.
Ladda ner rapport

PARTNERS