Remissvar

Remissvar

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 & Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685

SVCA lämnar sina synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 (Fi2016/03868/S1) samt Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 (Fi2016/03866/S1) då SVCA anser att både förslagen måste genomföras gemensamt eller inte alls.

Remissvar

Remissyttrande avseende promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet (Fi2016/01229/S1)

SVCA avstyrker förslaget i promemorian att ränteutgifter på efterställda skuldförbindelser inte får dras av. Vidare tillstyrker SVCA förslaget avseende att värden motsvarande koncernbidraget ska föras över från givaren till mottagaren senast den dag som givaren ska lämna inkomstdeklaration. Slutligen tillstyrker SVCA förslaget om kapitaltillskott.

Remissvar

Remissyttrande – Fi2016/00380/S1 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

Inledningsvis önskar SVCA framföra att föreningen är positivt inställd till initiativ som syftar till en enhetlig tillämpning av regler som ska implementeras och tillämpas av olika stater. För att tillförseln av kapital inte ska hämmas är det av största vikt att de skatteregler som eventuellt kommer att implementeras blir konkurrenskraftiga och förutsägbara.

Remissvar

Remissyttrande – SOU 2015-7 krav på privata aktörer i välfärden

SVCA är positiv till krav som förhindrar oseriösa eller olämpliga aktörer inom den skattefinansierade välfärden. SVCA instämmer därför i många av utredningens förslag och anser att många föreslagna bestämmelser i grunden gynnar välfärdssektorn. SVCA anser att regleringen bör gå längre och omfatta samtliga välfärdsverksamheter inklusive hälso- och sjukvård i såväl offentlig som privat regi.

Remissvar

​Remissyttrande promemorian begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

SVCA motsätter sig inte att regler införs som stävjar internationell aggressiv skatteplanering eller andra former av missbruk av olikheter i den skattemässiga behandlingen av vissa finansiella instrument som förekommer på den globala kapitalmarknaden. Vidare finner SVCA att det vore direkt olämpligt att föregå OECD:s arbete eftersom det skapar osäkerhet som motverkar investeringsviljan i Sverige.

Remissvar

Remissyttrande Fi2014/2212 Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40)

SVCA delar regeringens uppfattning att skattesystemet bör gynna företagande, sysselsättning och
investeringar. Varken svenskt eller utländskt lånat kapital får emellertid diskrimineras eftersom kapitalförsörjningen till svenskt näringsliv och svenska tillväxtföretag då riskerar att strypas. Kommitténs förslag riskerar enligt SVCA att få den effekten.

Remissvar

Remissyttrande Fi2014/2687 – Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

SVCA anser att det är positivt att Sverige ingått ett FATCA-avtal med USA. Enligt SVCA framstår den föreslagna lagstiftningen generellt sett som ändamålsenlig och proportionerlig i förhållande till sitt syfte att möjliggöra Sveriges och de svenska företagens efterlevnad av det ingångna FATCA-avtalet. SVCA anser dock att de föreslagna författningarna bör justeras på ett fåtal punkter.

 

Äldre remisser finns att läsa på MyNewsDesk

PARTNERS