Remissvar

Remissvar

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 & Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685

SVCA lämnar sina synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 (Fi2016/03868/S1) samt Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 (Fi2016/03866/S1) då SVCA anser att både förslagen måste genomföras gemensamt eller inte alls.

Remissvar

Remissyttrande avseende promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet (Fi2016/01229/S1)

SVCA avstyrker förslaget i promemorian att ränteutgifter på efterställda skuldförbindelser inte får dras av. Vidare tillstyrker SVCA förslaget avseende att värden motsvarande koncernbidraget ska föras över från givaren till mottagaren senast den dag som givaren ska lämna inkomstdeklaration. Slutligen tillstyrker SVCA förslaget om kapitaltillskott.

Remissvar

Remissyttrande – Fi2016/00380/S1 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

Inledningsvis önskar SVCA framföra att föreningen är positivt inställd till initiativ som syftar till en enhetlig tillämpning av regler som ska implementeras och tillämpas av olika stater. För att tillförseln av kapital inte ska hämmas är det av största vikt att de skatteregler som eventuellt kommer att implementeras blir konkurrenskraftiga och förutsägbara.

 

Äldre remisser finns att läsa på MyNewsDesk

PARTNERS