​Remissyttrade Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning KOM(2015) 135 slutlig

Remissyttrade Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning KOM(2015) 135 slutlig

Svenska Riskkapitalföreningen (”SVCA”) har genom en remiss daterad den 25 mars 2015, beretts tillfälle att yttra sig över Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning KOM(2015) 135 slutlig.

SVCA:s ordinarie medlemmar utgörs dels av förvaltare baserade i Sverige som förvaltar fonder (organiserade som svenska aktiebolag eller kommanditbolag och, i vissa fall, värdepappersfonder) som är baserade i Sverige och dels av svenska rådgivare till icke EES-baserade förvaltare och fonder. Därutöver finns bland de ordinarie medlemmarna även institutionella investerare som t.ex. pensionsfonder och försäkringsbolag.

SVCA har inga synpunkter på förslaget.

PDF-dokument

PARTNERS