Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

De nuvarande svenska skattereglerna för delägare i fåmansföretag medför att Sverige redan har de högsta kapitalskattesatserna och ligger betydligt över de högsta nivåerna i Sveriges konkurrentländer. I dagens internationella värld är det mycket enkelt för investerare, svenska såväl som utländska, att prioritera bort investeringar i svenska företag om svenska lagar är för betungande vad gäller t.ex. skattebörda, komplexitet och bristande förutsebarhet samt långsiktighet.

SVCA:s huvudinvändning mot utredningens förslag, är att förslaget saknar en utredning av begreppet skattemässig inkomstomvandling. SVCA anser att det är viktigt att skattemässig inkomstomvandling förhindras, i den meningen att det som utgör en ”ren” löneinkomst inte beskattas som kapitalinkomst, SVCA menar dock att det i betänkandet saknas utredning där problemet med inkomstomvandling definieras och att det därför inte är möjligt att avgöra huruvida syftet med utredningen har uppfyllts. SVCA föreslår därför att utredningen återremitteras till den särskilda utredaren med direktivet att först fastställa vad skattemässig inkomstomvandling består i och att därefter föreslå regler baserat på en sådan fastställd definition. Historiskt sett har det varit problematiskt att fastställa vad som är en marknadsmässig lön för olika typer av arbeten. Förutsättningarna att erhålla information om marknadsmässig lön för respektive bransch har dock förändrats väsentligt till följd av informationssamhällets framväxt och teknisk utveckling varför det i dag är fullt möjligt att fastställa marknadsmässig lön.

  • SVCA anser att utredningens förslag att höja skattesatsen på utdelningar och kapitalvinst inom gränsbeloppet, från 20 till 25 % i kombination med de föreslagna minskade möjligheterna till uttag i inkomstslaget kapital kommer att bli mycket betungande i synnerhet för de mindre och nystartade fåmansföretagen s.k. ”startups”. Enligt SVCA motverkar förslaget därför de politiska målen vad gäller att främja entreprenörskap, jobbskapande och tillväxt samt minskar investeringsviljan i ”startups” och tillväxtbolag.
  • SVCA tillstyrker förslagen att ta bort kapitalandelskravet om 4 % och särskild reglering för ägarskiften mellan närstående.
  • Vidare stödjer SVCA det särskilda yttrandet av Annika Fritsch, Richard Hellenius och Ulla Werkell, att det krävs en känslighetsanalys av de föreslagna ändringarna där effekterna av förslaget för Sverige konkurrenskraft om kapital internationellt framgår.
  • De föreslagna ändringarna i skattereglerna för fåmansägare riskerar, i avsaknad av en känslighetsanalys, att slå hårt mot samhällsekonomin, bidra till att Sverige ytterligare tappar konkurrenskraft om investeringskapital och leda till minskade, istället för ökade, skatteintäkter samt minskad investeringsvilja.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

PARTNERS