Delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) och promemorian Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)

I delbetänkandet och Finansdepartementets promemoria föreslås hur minimibeskattningsdirektivet (”Direktivet”) ska genomföras i svensk rätt. Direktivet bygger i sin tur till stora delar på OECD:s modellregler (”Modellreglerna”). Syftet med reglerna är att införa en global minimiskatt på 15 procent för multinationella koncerner. Detta för att stoppa skattekonkurrens mellan länderna och göra internationell skatteplanering mindre attraktiv.

SVCA vill inledningsvis lyfta att reglernas omfång och komplexitet kommer att innebära en stor administrativ börda för koncerner som omfattas eller riskerar att omfattas av regelverket, oaktat att koncernens verksamhet och struktur saknar skatteaggressiva inslag och bedrivs i högskatteländer. För att lindra den administrativa bördan är det således av yttersta vikt att klara och tydliga förenklade förfaranden införs för att underlätta koncernernas administration och bevara reglernas legitimitet. Som framgår av promemorian förväntas koncerners kostnader för anpassning till reglerna att vida överstiga de förväntade årliga skatteintäkterna och det är därmed uppenbart att samtliga möjligheter till förenkling av reglerna behöver beaktas. Vidare anser SVCA att det finns flera områden där ytterligare analys är nödvändig innan förslaget kan ligga till grund för lagstiftning.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2023_00559 & Fi2023_01114 - Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA).pdf

PARTNERS