Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016_72)

SVCA tillstyrker utredningens förslag att en utredning av det skatterättsliga företrädaransvaret behöver tillsättas då lagstiftningen straffar företrädarna på ett sätt som inte står i proportion till de eventuella fel som de har gjort sig skyldiga till. Vidare delar SVCA utredningens bedömning att det krävs förbättrad samordning inom Regeringskansliet. SVCA avstyrker dock utredningens förslag om entreprenörsombudsman då en sådan funktion inte kommer ge några väsentliga förbättringar för entreprenörskap.

Utredningen har i enlighet med utredningsdirektiven inte presenterat några konkreta förslag på skatteområdet vilket SVCA anser vara en betydande brist då en utredning av förutsättningarna för främjande av entreprenörskap utan förslag på skatteområdet knappast låter sig göras. Enligt utredningens internationella jämförelse av skatter kvalar Sverige inte in bland de 20 främsta länderna vilket de nordiska grannländerna Norge, Finland och Danmark gör. Det är inte rimligt att aktiva aktieägare som operativt arbetar i företag och som tar risk beskattas hårdare än passiva aktieägare. SVCA anser att utredningens avsnitt internationella jämförelse av skatter bör tas i beaktande inför beslut om bland annat betänkanden Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) och Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag SOU 2016:75).

Föreningen vill därför framhålla att de avgörande hindren för entreprenörskap finns inom Finansdepartementets ansvarsområde: oförutsägbara regler för beskattning av aktiva ägare, avsaknad av fondstrukturer för private equity & venture capital och överreglering av affärsänglar via LAIF.

För närvarande finns ett antal, var för sig icke samordnade förslag, på Finansdepartementets område på remiss (översyn av 3:12-reglerna, incitamentsutredningen, skatt på finansiell verksamhet och vinstbegränsningsutredningen). Samtliga av dessa borde ha analyserats och samordnats utifrån de politiska målen för Sveriges konkurrenskraft, jobbtillväxt, entreprenörskap samt kapitaltillförsel då förslagen riskerar att ytterligare försämra Sveriges konkurrenskraft.

Därutöver har Finansdepartementet numera även ansvar för främjandeåtgärder för kapitalförsörjning såsom EU-initiativen: Kapitalmarknadsunionen, EuVECA-regleringen (European Venture Capital Funds Regulation) och ELTIF-regleringen (European Long Term Investment Funds Regulation).

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

PARTNERS