Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandragande KOM (2016) 687 slutlig

SVCA har i dagsläget inga andra synpunkter på förslaget än de som tidigare kommunicerats i samband med att regeringen beredde och remitterade förslaget till regler om undantag från skatteplikt för utdelning som behandlats som ränta hos det utdelande bolaget. SVCA vill emellertid upprepa och särskilt understryka den synnerliga vikten av att också detta förslag till fullo överensstämmer med OECD:s förslag i samma frågor och särskilt med hänsyn till den föreslagna utvidgningen till tredje stat. SVCA vill i det sammanhanget även påminna regeringen om att förslaget reser fråga om utformningen överensstämmer i alla delar med det gällande dubbelbeskattningsavtalet med USA och den regel (artikel 24 punkt 1–3) som förvägrar Sverige rätten att särbehandla mottagare av ränta enkom av den anledning att denne har hemvist i USA. Vidare och givet att den nuvarande omfattningen och skrivningar i aktuellt direktiv inte kommer att omfatta utländska riskkapitalfonder eller dess delägare så har SVCA inga andra synpunkter. SVCA deltar dock gärna i den fortsatta processen och särskilt i händelse att omfattningen eller skrivningarna skulle ändras under processens gång.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

PARTNERS