Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU

Föreningen Swedish Private Equity & Venture Capital Association, nedan SVCA, har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna direktivförslag och lämnar härmed nedan svar. Härutöver ansluter sig SVCA till de synpunkter och den kritik som föreningen Svensk Näringsliv riktat mot förslaget genom hänvisning till yttrandet av Näringslivets Skattedelegation. 

Sammanfattning

SVCA välkomnar EU-kommissionens ansträngningar för att motverka aggressivt skatteundandragande men anser att Sverige aktivt bör motverka att direktivet införs och i stället verka för att effekter och konsekvenser av de mycket omfattande regelverk som redan har införts, i syfte att motverka internationell skatteflykt, först utvärderas. Det föreslagna direktivet är alltför vagt formulerat och kommer oundvikligen att leda till väsentliga bedömningsproblem och en beaktansvärd rättsosäkerhet för våra medlemmar. Vidare kommer förslaget med stor sannolikhet leda till mycket omfattande utrednings- och omstruktureringskostnader för våra medlemmar. Det noteras även att direktivförslaget inte heller förefaller förenligt med OECD:s motsvarande regler (se t.ex. BEPS Action 6) i vart fall såvitt avser alternativa investeringsfonders verksamhet och att frågor gällande villkoren för alternativa investeringsfonder inte förefaller ha beaktats i tillräcklig utsträckning.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2021_04067 - SVCA.pdf

PARTNERS