Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) välkomnar förslaget till en näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.

Sverige är en liten och öppen exportekonomi i en global och digitaliserad omvärld. För att jobb ska skapas och bevaras i Sverige, inte minst i Stockholmsregionen, behöver svenska företag ständigt bli mer konkurrenskraftiga. Tillväxtbolag och näringslivet i stort måste dessutom kunna hitta finansiering och rätt kompetens i Sverige för att kunna stanna och växa. I detta spelar aktiva ägarformer såsom private equity och venture capital en viktig roll i och med att de tillför både kapital och kompetens. Det krävs såväl kapital som kompetens för att ställa om mogna bolag så att de blir långsiktigt hållbara och för investeringar i ny grön teknologi för att klara klimatutmaningarna. Denna typ av aktivt ägande är synnerligen lämpligt för att företagen ska kunna bidra till att uppnå klimatmålen i tid.

Venture capital har en avgörande roll för kapitalförsörjningen till svenska uppstartsbolag inom techsektorn och life science där Stockholmsregionen är en av de ledande i Europa. Det är en nischad finansieringsform som innebär att venture capital-fonden går in som minoritetsägare i företaget. Det är en finansieringsform som passar startups som har förutsättningar att bli globala. Venture capital-marknaden är internationell och för Sverige och Stockholmsregionen är det viktigt att vara konkurrenskraftig så att kapital kan attraheras. Sverige har sett till landets storlek en av de största och mest välutvecklade private equity-marknaderna i Europa. Private equity-investeringar, det vill säga investeringar i onoterade bolag, kan ha olika inriktningar. En del investeringar sker i tillväxtbolag andra i mogna bolag och det finns även fonder som investerar i bolag som har operationella svårigheter så kallade turnarouds. Det som förenar de olika inriktningarna är att såväl kapital som kompetens tillförs genom ett aktivt ägande. För att klara återhämtningen till följd av Coronakrisen och de stora framtida omställningarna är det av största vikt för Stockholmsregionen att Sverige uppfattas som en trygg och pålitlig nation att investera i för internationellt institutionellt kapital som investerar i venture capital och private equity-fonder.

SVCA vill också framhålla att Stockholmsregionen har stor nytta av Sveriges omfattande och välutvecklade finansmarknad där private equity och venture capital spelar en betydande roll. Detta är också en förutsättning för Stockholms huvudkontorsekonomi. Det är därför viktigt för Stockholmsregionen att aktivt säkerställa att politiken på nationell nivå ser till att spelreglerna är fortsatt attraktiva för finansmarknaden och personerna anställda där. Private equity och venture capital spelar en viktig roll för Stockholm som finansplats. Enligt Copenhagen Economics så finns det cirka 800-900 anställda i private equity och venture capital-sektorn i Stockholm. Dessa köper högkvalificerade rådgivningstjänster av advokatbyråer, finansiella rådgivare, revisionsbyråer med flera vilket uppskattas motsvara 5000-6000 högkvalificerade arbetstillfällen. Utöver detta uppskattar Copenhagen Economics att det ger en inducerad effekt på ytterligare 2000-3000 arbetstillfällen vilket totalt motsvarar 8000-10000 arbetstillfällen i Stockholmsregionen.

SVCA delar därför strategins utgångspunkter i ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv så vi har inga direkta synpunkter på remissens förslag utan deltar gärna i det kommande arbetet med fortsatt dialog och genomförandeplaner.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

RS 2020-0780 - SVCA.pdf

PARTNERS