Promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

  • SVCA förstår att behov av uppdaterad lagstiftning har identifierats med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens (HFD) dom den 3 juni 2021 (mål nr. 7005–7007-19 och 7009–7011-19), härefter HFD 2021 ref. 33, men anser att vidare utredning bör vidtas innan promemorian kan ligga till grund för lagstiftning (se vidare nedan). SVCA avstyrker därför promemorians förslag.
  • Behovet av stoppskrivning i enlighet med 2 kap. 10 § andra stycket Regeringsformen (1974:152) och retroaktiv tillämpning av lag i strid med legalitetsprincipen bör tillämpas restriktivt och behovet av dylik tillämpning i nu aktuellt fall kan ifrågasättas. Oaktat behovet av stopplagstiftningen kan undantaget från retroaktivitetsförbudet inte användas för att införa ny skattelagstiftning utan att nödvändigt och gediget utredningsarbete företas.
  • Av skäl som framgår nedan är SVCA av uppfattningen att eventuell lagstiftning bör föregås av en mer omfattande utredning då varken motiven till lagstiftningen eller de framtida effekterna av densamma kan anses klarlagda. Stoppskrivningsförfarandet bör inte användas för att införa lagstiftning med ett vidare tillämpningsområde än det förfarande som avses stoppas. Om även andra och påstått liknande förfaranden ska omfattas bör det av förarbetena framgå vilka förfaranden som avses och hur sådana förfaranden skulle kunna se ut men även hur vanligt förekommande dessa kan antas vara. Promemorian saknar all sådan beskrivning.
  • SVCA anser att lagstiftningen inte är betjänt av ytterligare subjektiva regler som försämrar förutsägbarheten i beskattningen utan förordar att en regel med objektiva rekvisit införs. SVCA är vidare av uppfattningen att det genom vidare utredning vore möjligt att ta fram en förfinad och mer träffsäker objektiv regel än den som behandlas på s. 8-9 i promemorian. Det noteras att eventuella kringgåenden av sådana regler torde kunna angripas med stöd av skatteflyktslagen (1995:575).
  • För det fall att Finansdepartementet ändå går vidare med en subjektiv begränsningsregel förordar SVCA att särskilda omständigheter som ska beaktas vid tillämpningen framgår av lagtext i syfte att öka förutsägbarheten. SVCA noterar emellertid att en uppräkning av omständigheter att beakta inte helt löser förutsägbarhetsproblematiken på samma vis som en regel med objektiva kriterier.
  • SVCA delar promemorians uppfattning att omständigheten att underskottsföretaget äger tillgångar och/eller bedriver rörelse bör tala för att det skattemässiga underskottet inte utgör det övervägande skälet för överlåtelsen. SVCA menar emellertid att det även kan finnas andra faktorer som talar för att det övervägande skälet för överlåtelsen inte varit att förvärvaren ska tillgodogöra sig underskott från tidigare år. Det kan exempelvis vara fråga om objektiva värden som inte ingår i redovisningen, såsom en börsnotering.
  • SVCA konstaterar att den proportionering som följer av beloppsspärren försvinner om den särskilda anti-missbruksregeln antas, genom att hela underskottet går förlorat om det skattemässiga underskottet utgjort det övervägande skälet för ägarförändringen. Det innebär att en för företagen komplex och subjektiv gränsdragningsfråga avgör huruvida hela eller ingen del av underskottet kommer att rullas vidare. Den särskilda begränsningsregeln riskerar därmed att även träffa underskottsföretag med viss rörelse där övervägande skäl anses tala för att överlåtelsen skett p.g.a. de skattemässiga underskotten.
  • SVCA anser att överlåtelse av underskottsföretag i syfte att utnyttja företagets underskott kan antas vara aktuellt enbart då underskottet uppgår till betydande belopp (med anledning av att dylika överlåtelser sannolikt är förenade med kostnader och risker), såsom även noteras på s. 18 i promemorian. Den föreslagna bestämmelsen kommer dock att tillämpas generellt. En sådan generell tillämpning bör inte vara motiverad utifrån lagstiftningens syfte. Genom att undanta underskott av begränsat värde kan lagstiftningen bättre uppfylla sitt syfte och samtidigt minska den administrativa bördan för företagen.
  • SVCA företräder affärsänglar och venture capital-fonder som är delägare i ett stort antal nya företag s.k. start-up företag. Start-up företag har typiskt sett ett stort antal ägare. Dessa företag är i de flesta fall underskottsföretag som över tid förväntas generera vinster. De är också föremål för ägarbyten i samband med att t.ex. nytt kapital tas in för att driva företaget vidare. Det är av stor vikt för SVCA:s medlemmar att sådana ägarbyten inte onödigt tyngs av rättsosäkra och subjektiva regler som kan antas påverka värdet på företaget. Regler som enligt promemorian dessutom ska kunna tillämpas av Skatteverket som första instans (till skillnad från skatteflyktslagen). SVCA noterar vidare att möjligheterna att genom förhandsbeskedsinstitutet få klarhet i hur reglerna ska tillämpas i praktiken helt saknas.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2021_02354 - SVCA.pdf

PARTNERS