Promemorian Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA välkomnar förslaget att  förtydliga Sjätte AP-fondens uppdrag avseende föredömlig förvaltning och ansvarsfulla investeringar i linje med vad som redan gäller för Första till Fjärde AP-fonderna.

SVCA vill dock framhålla det promemorian själv tar upp, nämligen att regelverken behöver anpassas till Sjätte AP-fondens uppdrag det vill säga att investera i onoterade bolag på riskkapitalmarknaden, antigen via s.k. co-investments eller genom fondinvesteringar. Denna typ av investeringar är ofta illikvida och fonderna tidsbegränsade och stängda. Det sker också en betydande utveckling på marknaden både vad gäller ESG (Environment, Social and Governance), där svenskt riskkapital ligger i internationell framkant, och vad avser marknadsmässiga fondstrukturer. Det är därför viktigt att regelverket inte detaljreglerar utan ger behövlig flexibilitet, vilket också promemorian tar upp.

Utöver dessa generella kommentarer har SVCA inga övriga synpunkter.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2021_03315 - SVCA.pdf

PARTNERS