Promemorian ”Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar”

Sammanfattning

  • SVCA anser att det bör utredas ytterligare om inte Sverige på effektivt sätt kan implementera reglerna i enlighet med direktivet.
  • SVCA anser att alternativa investeringsfonder som har bred ägarbas ska undantas från reglerna om omvända hybridsituationer.
  • SVCA anser att om direktivet implementeras enligt förslaget bör det klargöras att beskattning av delägare i svenska hybridföretag ska ske enligt reglerna för svenska aktiebolag.

Inledning

SVCA välkomnar promemorian och ställer sig bakom arbetet att förhindra dubbel ickebeskattning

som ett resultat av hybrida missmatchningar. SVCA anser att direktivet bör

implementeras på ett enhetligt sätt inom EU då det ger effektivitetsvinster då reglerna är

homogent utformade. Det svenska förslaget till implementering skulle på ett avgörande sätt

skilja sig från andra länders implementering. Detta orsakar enligt SVCA en onödig extra

regelbörda och minskar investeringsviljan från utländska investerare vilket är särskilt olyckligt

för ett kapitalimportande land som Sverige. SVCA kan inte se att de skäl som anges i

förslaget motiverar en avvikelse från direktivet. SVCA ställer sig också frågande till att

promemorian föreslår att reglerna ska träda i kraft den första januari 2021, trots att direktivet

föreskriver den första januari 2022 som ikraftträdandedatum. Skälen till detta redovisas inte i

promemorian och bör klargöras.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2019_03220_S1 - SVCA.pdf

PARTNERS