Promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Sammanfattning

SVCA delar Finansdepartementets uppfattning att EU-direktivet ATAD 2 inte ska överimplementeras i nationell lagstiftning och tillstyrker i huvudsak förslaget till genomförande dock med följande invändningar:

Översyn: SVCA anser att innan de nya reglerna kan införas måste en översyn ske av hur de nu föreslagna reglerna samverkar med gällande begränsningar av avdragsrätten för ränta. Det förefaller som att Sverige kan ha betydligt sämre skatteregler för företag än andra länder, särskilt såvitt avser företag ägda av utländska investerare samt att dessa sammantagna kommer att leda till en väsentlig osäkerhet om gällande rätt. Detta riskerar att påverka investeringsviljan negativt.

Situationer då hybriditet inte leder till skattelättnad: SVCA anser att reglerna inte bör gälla för de fall då en hybridsituation i sig inte ger upphov till något skatteundandragande överhuvudtaget. Eftersom det inte är fråga om en sådan skattefördel om mottagaren av inkomsten är skattebefriad så kan det inte anses vara reglernas syfte att avdrag ska nekas i dessa situationer.

Processuella aspekter: SVCA konstaterar att de processuella effekterna av genomförandet av direktivet inte i tillräcklig grad belysts. Ordalydelsen i lagförslaget och den allmänna principen att den skattskyldige normalt har bevisbördan för avdrag kan få orimliga konsekvenser vid införandet av begränsningarna för avdrag i hybridsituationer. Detta kommer särskilt innebära svårhanterliga problem för fonder såsom alternativa investeringsfonder. Bevisbördan kan alltså bli i det närmaste omöjlig att uppfylla.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2019_00329_S1 - SVCA.pdf

PARTNERS