Promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Sammanfattning

  • SVCA ifrågasätter om syftet med den förslagna lagstiftningen bör uppfyllas genom införandet av negativa konsekvenser för svenska företag i stället för genom riktade politiska åtgärder mot de icke samarbetsvilliga jurisdiktionerna.
  • Lagstiftningstekniken med dynamisk hänvisning till publikation från Europeiska Unionens råd (rådet) av listan på icke samarbetsvilliga jurisdiktioner ställer höga krav på de skattskyldiga och passar mindre väl för materiella skatteregler. Alternativa lösningar bör övervägas, t.ex. att lagstiftningen i stället hänvisar till föreskrifter meddelade av Skatteverket, som följer rådets publikationer av listan.
  • Det framstår som tveksamt om lagstiftningen, vad gäller Trinidad och Tobago, uppfyller de krav som ställs upp i rådets riktlinjer.

Inledning

SVCA ställer sig bakom arbetet att stärka det internationella samarbetet gällande bland annat informationsutbyte. Nu aktuell promemoria har som syfte att uppmuntra vissa utländska jurisdiktioner att vidta ”positiva förändringar” avseende sina skattesystem och/eller informationsutbytesåtgärder. Övergripande bedömer SVCA att Sverige snarare bör verka för att syftet bakom den föreslagna lagstiftningen främjas genom åtgärder på mellan- och överstatlig nivå i stället för lagstiftningsåtgärder som drabbar svenska företag och investeringar. Ovannämnt syfte med nu aktuell lagstiftning ger också upphov till lagtekniska problem (se nedan).

Mot bakgrund av att räntebetalningar till nu aktuella jurisdiktioner i de flesta relevanta fall redan enligt nuvarande skatteregler inte skulle kunna dras av, samt beaktat det mycket begränsade ekonomiska utbyte som svenska företag har med de jurisdiktioner som i nuläget befinner sig på rådets lista på icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, bedömer SVCA att lagstiftningen i princip kommer sakna praktisk tillämpning och därmed endast har ett signalvärde.[1] SVCA vill härvid ifrågasätta om lagstiftning som underbyggs av så svaga skäl överhuvudtaget bör införas.

[1] Jfr s. 24f i promemorian där den offentligfinansiella effekten anges som 0 kr.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2020_01089_S1 - SVCA.pdf

PARTNERS