Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Inledning och sammanfattande synpunkter

SVCA konstaterar liksom i tidigare remissyttranden att Sverige är en liten öppen ekonomi dock importerar Sverige kapital till skillnad från exempelvis Tyskland och Frankrike. För att Sverige även fortsättningsvis ska vara attraktivt att investera i måste överreglering undvikas. SVCA:s remissyttrande är i linje med vad föreningen framförde i remissyttrandet över Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40). Som framgår av det yttrandet delade SVCA regeringens då uttalade uppfattning att skattesystemet bör gynna företagande, sysselsättning och investeringar. SVCA vill därför upprepa sin uppfattning att både entreprenörer, vilka ofta investerat all sin tid och betydande belopp, samt investerare, som också ofta investerat mycket tid och kapital, i vart fall inte får missgynnas av föreslagna och genomförda skattereformer.

SVCA delar vidare uppfattningen att skatteflykt ska motverkas. Det är också ett av syftena med EU:s nyligen antagna direktiv (2016/1164/EU) från den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder, som direkt inverkar på den inre marknadens funktion. Ett direktiv som bl.a. innefattar förslag på ränteavdragsbegränsande regler, regler för att hantera hybrida missmatchningar, m.m. Direktivet syftar således till att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt i företagssektorn på den inre marknaden och bygger till stor del på OECD:s åtgärdspaket inom ramen för BEPS-projektet. Det anges att det för en fungerande inre marknad behöver vidtas åtgärder för att motverka skatteflykt samt att säkerställa en rättvis och effektiv beskattning inom unionen ”på ett konsekvent och samordnat sätt”. Reglerna är tvingande för EU:s medlemsstater och ska vara införlivade i den nationella lagstiftningen senast den 1 jan 2019. SVCA har baserat yttrandet utifrån dessa utgångspunkter

Sammanfattningsvis har SVCA följande huvudsakliga synpunkter på förslagen i promemorian:

  • SVCA inser och accepterar behovet av att införa skatteregler för att implementera EU-direktivet (2016/1164/EU) från den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, men SVCA avstyrker samtidigt för SVCA:s medlemmar och andra aktörer väsentliga delar av förslaget i promemorian ”Nya skatteregler för företagssektorn Fi2017/02752/S1. SVCA förordar bl.a. att en generell ränteavdragsreglering baserad på ett underlag av en EBITDA-modell, med ett avdragsutrymme om 30 % införs.
  • De nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna bör i sin helhet avskaffas.
  • En alternativregel bör stipulera ett s.k. fribelopp för en svensk företagsgrupp om i vart fall 3 miljoner euro i likhet med vad som gäller i t.ex. Tyskland.
  • SVCA saknar en koncernregel av direktivets modell, som medger avdrag med ett högre belopp under vissa specifika omständigheter och vissa andra undantag, för t.ex. fristående subjekt.
  • Förslaget om en tillfällig begränsning av avdrag för tidigare års underskott är inte acceptabel av främst rättssäkerhetsskäl, eftersom det slår särskilt hårt mot start-up-, tech- och tillväxtbolag och måste därför utgå ur förslaget.
  • Förslagen är vidare mycket komplicerade och på sina håll svårtolkade, konsekvensen blir därför betydande osäkerhet och administrativa bördor vid årsboksslutsplanering och koncernutjämning. Finansdepartementets uppskattning av de administrativa bördorna kring tids- och timkostnad (s. 246-) är direkt felaktiga.

SVCA menar att behovet av att införa regler för att möta EU-direktivets mål att motverka skatteflykt bäst tillmötesgås av regler som samspelar med motsvarande regler i jämförbara EU-länder. En generell regel om ränteavdragsbegränsning bör därför i likhet med flertalet av de andra länder som infört eller föreslagit regler på området säkerställa rätt till avdrag för negativt räntenetto motsvarande 30% av ett underlag av EBITDA-modell, med tydliga lätt tillämpliga koncernregler och rimliga fribelopp för företagsgrupper. Som SVCA tidigare framfört i sitt remissvar över Företagsskattekommitténs förslag är det av största vikt att ett nytt system innebär att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna helt avskaffas. Tillämpningen av dessa regler av Skatteverket och av domstolarna har inneburit en betydande osäkerhet för såväl svenska som utländska aktörer i näringsliv och investerarmarknad. Reglerna har också ifrågasatts av EU och den historiskt transparanta svenska marknaden för utländska investeringar har under senare år tydligt präglats av osäkerhet och oro. Attraktionskraften för internationella investeringar i svenska företag och svenska tillgångar har minskat till förmån för länder där skattebelastningen och gällande regelsystem präglas av förutsebarhet och pålitlighet. Det är därför mycket svårt att förstå det behov som regeringen ser att behålla de riktade räntebegränsningsreglerna för räntor inom en intressegemenskap utöver mer generella ränteavdragsregler av en modell som står i överensstämmelse med antaget EU-direktiv. 

En mängd komplicerade regleringar i förslaget behöver förenklas eller förtydligas. Förslaget i promemorian är därför i behov av en omfattande revidering för att i färdigt skick senast hösten 2018 stärka ett gott företagande och investerarklimat i Sverige.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2017_02752_S1 - SVCA remissyttrande Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn.pdf

PARTNERS