Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall

Frågor som berör rätten till fri rörlighet av kapital har stor betydelse för en liten öppen ekonomi som den svenska i synnerhet för kapitalförsörjningen för tillväxtbolag.

En omfattande andel (över 80 %) av kapitalet i private equity-fonder som investerar i Sverige, kommer från utländska institutionella investerare såsom pensionsfonder och försäkringsbolag. Såväl från EU och från tredje land exempelvis USA och Kanada.

SVCA:s uppfattning är därför att det är av synnerlig vikt att samtliga regelverk inklusive skatteregler, utformas neutralt och på intet sätt hämmar utländska aktörers vilja att investera i Sverige. SVCA vill i sammanhanget också fästa departementets uppmärksamhet på Näringsutskottet betänkande (NU7) där regeringen uppmanas att beakta och analysera svenska företags konkurrenskraft i samband med att EU-anpassningar sker av nationell lagstiftning, vilket såvitt SVCA uppfattar måste anses omfatta även företagens möjligheter att anskaffa för verksamheten nödvändigt kapital.

Av dessa skäl tillstyrker SVCA förslaget om uppskov med kupongskatt efter ansökan, läggs till grund för lagstiftning. SVCA anser att förslaget i huvudsak leder till den neutralitet mellan svenska och utländska juridiska personer som EU-domstolens dom i mål C-575/17 ger uttryck för.

SVCA vill emellertid påpeka att tillämpningsområdet, såsom SVCA uppfattar det, förefaller alltför snävt såvitt avser beräkningen av underskottsavdrag som berättigar till uppskov. Enligt det remitterade förslaget medges uppskov endast för det fall det har uppkommit ett underskott för det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade. Reglerna om underskottsavdrag är förvisso komplicerade men i princip äger en svensk juridisk person rätt till avdrag för underskott också från tidigare beskattningsår, även mot skattepliktiga utdelningar på aktier och andelar i kapitalplaceringstillgångar. Det förefaller alltså som att den eftersträvade neutraliteten i en direkt jämförbar situation inte gäller fullt ut. SVCA kan inte heller se att frågan har berörts särskilt i det remitterade förslaget. SVCA föreslår därför att frågan om denna skillnad är försvarbar, utreds och beaktas i den fortsatta beredningen av ärendet.

De relevanta reglerna om beräkningen av underskott (enligt svenska regler, med vissa justeringar) återfinns i 28 § och 28b § i det remitterade förslaget. Förslagsvis justeras nämnda paragrafer på så sätt att det däri anges att det med underskott ska förstås det för beskattningsåret fastställda underskottet, d.v.s. att inkludera tidigare års underskott enligt 40 kapitlet 2 paragrafen inkomstskattelagen.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2019_00629_S1 - SVCA.pdf

PARTNERS