Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Allmänt om regeringens utkast till lagrådsremiss

Regeringen framhåller i utkastet att det är särskilt angeläget att skapa goda villkor för små och växande bolag och att regeringen därför föreslagit att det ska införas lättnader i beskattning av personaloptioner. SVCA vill framhålla att regeringens förslag till personaloptioner är starkt begränsat och att förslaget till personaloptioner inte kommer att fungera som ett effektivt incitament för anställda i främst tillväxtbolag.[1] SVCA:s huvudinvändning är att förslaget till kvalificerade personaloptioner är alltför för snävt för att ge några positiva effekter på investeringsviljan. Endast företag med färre än 50 anställda och som har en omsättning på mindre än 80 miljoner kronor omfattas. Tillväxtbolag med potential att skapa fler jobb kommer inte att kunna utnyttja de kvalificerade personaloptionerna. I remissyttrandet påtalade SVCA att det är nödvändigt att förslaget om kvalificerade personaloptioner utgår från den gängse definitionen av små- och medelstora bolag såsom i Storbritannien där företag med upp till 250 anställda och dryga 320 miljoner kronor i omsättning omfattas.

Mot bakgrund av att förslaget om kvalificerade personaloptioner är alltför snävt, kan inte SVCA se att införandet av kvalificerade personaloptioner neutraliserar försämringar av 3:12-reglerna. Det kan särskilt noteras att försämringen av 3:12-reglerna även träffar en stor del av de nyckelpersoner som erhåller kvalificerade personaloptioner som efter utnyttjande av optionerna har kvalificerade andelar. Det vill säga regeländringarna riskerar att ytterligare minska intresset för nyckelpersoner att ta anställning hos mindre nystartade bolag om inkomsten från de underliggande aktierna i huvudsak beskattas som inkomst av tjänst.

SVCA konstaterar även att grundaren av ett företag normalt inte kan utnyttja skattelättnaderna som kvalificerade personaloptioner innebär. Förslaget om kvalificerade personaloptioner kan alltså inte direkt gynna grundaren av entreprenöriell verksamhet. SVCA delar därför inte synen att reglerna om kvalificerade personaloptioner rättfärdigar försämringar av 3:12-reglerna och att den samlade effekten är att lagstiftaren främjar entreprenörskap och företagande.

Syftet med kvalificerade personaloptioner är att skapa goda villkor för små och växande bolag, men de reglerna förutsätter ju att det finns grundare av dessa bolag och om försämringar av 3:12-systemet missgynnar små entreprenöriella företag motverkar de ändrade 3:12-reglerna just den positiva effekt som införandet av kvalificerade personaloptioner avser att skapa. SVCA ifrågasätter att dessa två system utreds och behandlas isolerat och inte i ett sammanhang då de i högsta grad samverkar för att förstärka eller försämra klimatet för småföretagare.

[1] Se SVCA:s remissyttrande över Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23).

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2016_03965_S1 Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag.pdf

PARTNERS