Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattning av personaloptioner i vissa fall

Inledning

SVCA välkomnar att lättnader föreslås i beskattningen av personaloptioner i vissa fall och tillstyrker promemorian. Föreningen anser dock att det finns utrymme att utöka lättnaderna vilket skulle öka personaloptioners användning och bidra positivt till svenska tillväxtbolag och ekonomi i stort. SVCA kan också se att flera av de lättnader som nu föreslås är synpunkter som föreningen framförde i sitt remissyttrande över SOU 2016:23. Beskattning av incitamentsprogram och önskar framföra att dessa lättnader borde införts redan efter föregående remissrunda. Detta gäller särskilt problemen kring utställandet av personaloptioner, se avsnitt 2.4.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2020_04527 - SVCA.pdf

PARTNERS