Remissyttande promemorian Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Svenska Riskkapitalföreningen (”SVCA”) har genom en remiss daterad den 18 juni 2015, beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt.

SVCA tillstyrker föreliggande utkast till lagrådsremiss. SVCA förutsätter dock att regeringen återkommer i ämnet när OECD:s arbete med BEPS skickas på remiss till remissinstanserna. 

PDF-dokument

PARTNERS