Remissyttrade Fi2014/4475 Några värdepappersmarknadsfrågor (Ds 2014:46)

Svenska Riskkapitalföreningen (”SVCA”) har genom en remiss daterad den 16 december 2014, beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria om några värdepappersmarknadsfrågor (Ds 2014:46).

SVCA:s ordinarie medlemmar utgörs dels av förvaltare baserade i Sverige som förvaltar fonder (organiserade som svenska aktiebolag eller kommanditbolag och, i vissa fall, värdepappersfonder) som är baserade i Sverige och dels av svenska rådgivare till icke EES-baserade förvaltare och fonder. Därutöver finns bland de ordinarie medlemmarna även institutionella investerare som t.ex. pensionsfonder och försäkringsbolag.

SVCA tillstyrker promemorians förslag.

PDF-dokument

PARTNERS