Remissyttrande avseende promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet (Fi2016/01229/S1)

SVCA avstyrker förslaget i promemorian att ränteutgifter på efterställda skuldförbindelser som får ingå i kapitalbasen enligt viss näringsrättslig reglering, inte får dras av. Vidare tillstyrker SVCA förslaget avseende att värden motsvarande koncernbidraget ska föras över från givaren till mottagaren senast den dag som givaren ska lämna inkomstdeklaration då ändringen innebär en kodifiering av praxis vilket ökar klarheten och minskar risken för oförutsedda processer. Slutligen tillstyrker SVCA förslaget om ett kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört ägarförändringen har lämnats till underskottsföretaget tidigast två beskattningsår före det beskattningsår då ägarförändringen skedde och förvärvaren genom kapitaltillskottet har fått en tillgång av verkligt och särskilt värde, ska kapitaltillskottet vid beräkningen av förvärvsutgiften i beloppsspärren bestämmas till ett belopp som motsvarar det lägsta av kapitaltillskottet och värdet av tillgången som belöper sig på den förvärvade andelen i underskottsföretaget.

PDF-dokument

PARTNERS