Remissyttrande En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)

SVCA välkomnar översynen av det statliga riskkapitalet då nuvarande system dels är svårgenomträngligt för entreprenörer som söker kapital, dels inte är en effektiv struktur för att uppnå statens mål. Under de senaste åren har det skett en renässans för riskkapitalinvesteringar i tidiga faser och det finns för närvarande ett tio-tal team som befinner sig i fondresningsläge. SVCA menar att förslagen i utredningen kan bidra till denna positiva utveckling.

SVCA tillstyrker förslaget att en ny struktur för statens riskkapital bildas genom inrättandet av en statlig fond som tillsammans med privata investerare ska investera i svenska innovativa företag med hög tillväxtpotential. Fondens verksamhet ska bedrivas i aktiebolagsform och benämnas Fondinvest AB. SVCA delar utredarens bedömning att den föreslagna strukturen (Fondinvest AB) skulle kunna medverka till att stimulera marknaden för riskkapital i tidiga faser, då en fond-i-fond lösning bidrar till tillväxten av nya investeringsteam på marknaden. Lösningen borde också, som utredaren påpekar, göra det statliga riskkapitalet mer dynamiskt och lättrörligt mellan segment och branscher. Därutöver anser SVCA att helheten på föreslagna strukturen förenklar för entreprenörer som söker kapital. SVCA konstaterar att mikrofonderna redan är under genomförande. Mikrofonder är ett steg i rätt riktning SVCA vill dock framhålla att de underliggande fonderna kommer att bli för små för att ge någon avgörande effekt på marknaden.

Av allt eget kapital som var investerat 2015 kom 50% från utlandet. Beträffande det aktiva investeringskapitalet så är det ännu större del. Faktum är att endast 1,65 %[1] av det aktiva kapitalet är hänförligt till svensk offentlig förvaltning. Därför delar SVCA till fullo utredningens bedömning att ramverket för investeringar i form av skatter och skatteregler har stor betydelse för finansieringen av nya innovativa företag. Områden där förändringar är önskvärda är borttagande av inlåsningseffekter i 3:12-reglerna, ”entreprenörsskatten” och införande av personaloptioner.

SVCA delar inte utredarens bedömning att de investeringsfonder som Fondinvest AB investerar i behöver ha sin juridiska hemvist i Sverige. En stor del av kapitalet som går till tidiga investeringar är internationellt, i synnerhet från USA. Investerare i USA besitter stor erfarenhet och kompetens av riskkapitalinvesteringar och det skulle vara en förlust för Sverige och staten om inte det statliga riskkapitalet kan samverka med detta erfarna kapital, som i högsta grad kan medverka till en positiv utveckling av enskilda investeringar. Avsaknaden av långsiktiga och konkurrenskraftiga spelregler på skatteområdet utgör i dag ett hinder för etablering av fonder med Sverige som bas. Så länge förutsägbarhet saknas i Sverige bör Fondinvest kunna investera i fonder med annan juridisk hemvist än Sverige, i annat fall blir urvalet för litet särskilt vad gäller andra sektorer än IT, primärt mjukvara.

[1] Uppgifter från rapport av McKinsey på uppdrag av SVCA. Aktivt kapital från svensk offentlig förvaltning 4 mdr/aktivt kapital från privata hushåll, svenska institutioner och utländska ägare 243 mdr = 1,65 %.

PDF-dokument

PARTNERS