Remissyttrande – En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är föreningen för aktörer inom ägarformen private equity. Private equity-fonder utvecklar bolagen genom att tillföra kompetens, erfarenhet och kapital till onoterade bolag. SVCA representerar aktörer i hela ekosystemet för kapitalförsörjning: affärsänglar och venture capital i tidiga skeden till growth capital och buyout i senare skeden och mogna bolag. Private equity-sektorn hel- eller deläger ca 900 portföljbolag i Sverige med närmare 200 000 anställda i olika branscher över hela landet. Det motsvarar 4 % av de anställda i Sverige. Omsättningen från portföljbolagen motsvarar ungefär 8 % av svensk BNP. SVCA verkar för att skapa långsiktiga, förutsägbara och konkurrenskraftiga förutsättningar för att främja kapitaltillförsel och kapitalimport.

SVCA lämnar nedan sina synpunkter på betänkandet En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45).

Sammanfattning

2014-års Fondutredning har haft i uppdrag att göra en analys av om det behöver göras några ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket, och föreslå vilka ändringar som ska göras. Regeringen anför följande i utredningsdirektivet:

”Under senare år har allt fler svenska fondbolag valt att starta och etablera fonder utomlands, även när de i princip enbart är avsedda för marknadsföring i Sverige. En förklaring från fondbranschen är att man anser att det är fördelaktigare ur konkurrenssynpunkt att etablera fonder i andra länder inom EES än Sverige. En analys av vilka åtgärder som bör vidtas för att modernisera det svenska fondregelverket och öka Sveriges konkurrenskraft när det gäller att driva fondverksamhet bör därför genomföras. Konsumentskyddsperspektivet bör ingå som en viktig del i den analysen och det bör även beaktas när åtgärder föreslås.”

För att uppnå de politiska målen för ökad tillväxt och jobbskapande krävs bland annat en väl fungerande fondindustri i Sverige. I en alltmer globaliserad omvärld, där många länder, framförallt inom EU och i ljuset av Brexit, vidtar åtgärder för att främja kapitaltillförsel, attrahera fondindustrin med tillhörande rådgivningsindustri, måste Sveriges konkurrenskraft för fondverksamhet stärkas. I annat fall riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Det krävs ett förutsägbart och stabilt ramverk för att attrahera fonder och dess rådgivare till Sverige. Dessvärre omfattar slutbetänkandet ej förslag som omfattar private equity, venture capital och affärsängelfonder.

SVCA delar utredarens bedömning att Sveriges konkurrenskraft som fondnation skulle stärkas om associationsrättsliga fonder infördes även i Sverige då de flesta andra länder redan har infört associationsrättsliga fonder. SVCA anser dock att den bolagsrättsliga strukturens tillämpningsområde snarast bör utvidgas, och strukturen göras så pass ändamålsenlig och flexibel, att den kan fungera effektivt så att fler private equity-fonder kan förläggas i Sverige En sådan anpassning skulle kunna medföra stor samhällsekonomisk vinning i form av arbetstillfällen, skatteintäkter och tillväxt.

SVCA delar därför utredningens bedömning att en översyn av skattelagstiftningen är en central fråga för att stärka den svenska fondindustrin och att en sådan utredning bör tillsättas så snart som möjligt. Skattelagstiftningens utformning är central för att Sverige ska kunna skapa ett ökat förtroende hos institutionella investerare t.ex. internationella pensionsfonder och försäkringsbolag, och på så vis bli en mer konkurrenskraftig nation för fondverksamhet.

SVCA delar dock inte utredarens uppfattning kring förutsättningarna för ytterligare anpassningar av marknadsföringsbestämmelserna. SVCA anser det vara av yttersta vikt att ändra kontroll- och tidsrekvisiten för marknadsföringen av AIF:er till s.k. semi-professionella investerare för att stärka kapitalförsörjningen för nystartade innovativa bolag.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

PDF-dokument

PARTNERS