Remissyttrande Fi2012/3047 Betänkandet AP-fonderna i pensionssystemet – en effektivare förvaltning av pensionsreserven SOU 2012:53

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi. Cirka 700 svenska bolag är riskkapitalägda och dessa sysselsätter sammanlagt 850 000 personer varav cirka 180 000 arbetar i Sverige. Det motsvarar 7 procent av de anställda i den privata sektorn i Sverige. De svenska riskkapitalägda bolagen omsätter 250 Mdr kronor. SVCA har 126 företagsmedlemmar i form av riskkapitalbolag samt pensionsfonder och andra som investerar i riskkapitalfonder samt cirka 100 associerade medlemmar. Av SVCA:s medlemmar är närmare 50 privatpersoner som investerar i tillväxtbolag så kallade affärsänglar, därutöver 17 affärsängelnätverk. Uppskattningsvis förvaltas upp mot 500 miljarder kronor sammalagt i riskkapitalfonder med fokus på den svenska marknaden.

Sammanfattning

Utredningen konstaterar att riskkapitalinvesteringar har blivit ett etablerat tillgångsslag för det allmänna pensionssystemets buffertkapital och att riskkapitalinvesteringar bidrar till att diversifiera riskerna och ge god avkastning till nuvarande och framtida pensionärer. SVCA instämmer därför i förslaget att ge APfonderna friare placeringsregler och att femprocentsgränsen som funnits för investeringar i riskkapital slopas. En slopad restriktion bör dock inte ske villkorslöst. Vi menar att friare placeringsregler också måste följas av mer resurser, högre krav på uppföljning och kontroll samt struktur och kontinuitet när det gäller fondernas processer och tillgångsallokering. Vidare instämmer SVCA i förslagen att skapa en styrningsmodell som innebär att den löpande förvaltningen av AP-fonderna är oberoende av regering och riksdag i den löpande förvaltningen.

Styrningsmodeller

7.4.4 Oberoende i den ”löpande förvaltningen” SVCA delar utredningens bedömning att fonderna är fristående från varandra och oberoende gentemot regering och riksdag i beslut om strategiskt och taktisk allokering. Fonderna bör således inte ges politiska eller andra ekonomiska politiska uppgifter. Oberoendet utesluter dock inte att de samarbetar inom andra områden för att uppnå kostnadseffektivitet såsom värdepappersadministration, IT- ekonomi- och personaltjänster.

Placeringsregler

Avsnitt 10.3. 2 Fem procent i onoterade tillgångar och förbud mot direktinvesteringar SVCA delar utredningens bedömning att onoterade tillgångar kan bidra till att förbättra portföljens egenskaper i termer av risk och avkastning. Den nuvarande regeln om maximalt fem procent av tillgångarna i onoterade tillgångar är svår att upprätthålla då kvantitativa regler i mindre likvida tillgångar kräver ett stort avstånd till limiten och därmed leder till att andelen onoterat (exklusive fastigheter) i portföljen blir låg. 

Om portföljandelen ligger nära gränsen på fem procent kan ett kraftigt börsfall som sänker värdet på de noterade tillgångarna medföra att andelen onoterat i portföljen ökar relativt sett. Det begränsar i sin tur även planerade nyinvesteringar vilket påverkar portföljens förfallostruktur. SVCA instämmer därför i förslaget att slopa regeln att maximalt fem procent av tillgångarna får vara placerade i onoterade tillgångar.

En förändring av femprocentspärren ställer samtidigt krav på AP-fonderna. Undersökningar visar att bästa avkastning uppnås då investeraren bygger sin placering på långvariga relationer med de riskkapitalfonder man investerar i. Investeraren behöver också bygga upp ett kunnigt förvaltarteam som nära kan följa utvecklingen i portföljbolagen. 

En slopad restriktion bör därmed inte ske villkorslöst. Det är inte bara restriktionsnivån som måste förändras för att AP-fonderna ska lyckas med riskkapitalinvesteringar. Investeringarna ställer stora krav på fondernas organisatoriska prioriteringar. Förändringar kommer att krävas för att rätt kompentens och erfarenhet ska göra det möjligt för AP-fonderna att tillgodogöra sig den avkastning som riskkapitalinvesteringar kan erbjuda. Resurser måste finnas för att kunna hantera portföljkonstruktion och strategi, genomlysning av fonderna och teamen bakom, förvaltning och uppföljning av investeringarna samt i förekommande fall, resurser för att kunna hantera medinvesteringar direkt i portföljbolagen. SVCA menar att följande måste säkerställas vid ett förändrat regelverk:

  • Mer, och rätt, resurser måste hantera riskkapitalinvesteringar. Det innebär koncentration eller utökning av resurser på detta område, jämfört med dagens nivåer.
  • Uppföljning och kontroll måste utökas, eftersom investeringar i riskkapital är långsiktiga.
  • Bättre struktur och kontinuitet måste byggas i fonden/fonderna och inte bara hos enskilda personer. Ett större strukturkapital i fonden/fonderna minskar sårbarheten.

Sverige har generellt goda förutsättningar att skapa innovativa och växande småföretag bland annat eftersom stora satsningar görs på forskning och utveckling. Tyvärr blir resultatet i form av nya företag och arbetstillfällen blygsamma. Anledningen till detta sägs vara flera, men en viktig anledning är bristen på riskkapital hos de innovativa företagen. Investeringarna i tillväxtbolag från venture capital-fonder har trendmässigt sjunkit sedan 2008. Idag finns endast en handfull aktiva svenskbaserade privata venture capital-fonder kvar. Anledningen är att de institutionella investerarna i allt högre utsträckning valt att avstå från att investera i venture capital-fonder. Detta har även gällt de svenska AP-fonderna som gradvis minskat sina investeringar i venture capital-fonder. Den främsta anledningen har varit att avkastningen i venture capital-fonder generellt varit låg. I detta sammanhang har man ansett att kostnaden att bygga upp och underhålla en organisation för att hitta de framgångsrika venture capital-förvaltarna varit för stor i förhållande till den del som är möjlig att allokera till alternativa investeringar. Med ett förändrat placeringsmandat skapas förutsättningar för att AP-fonderna återigen kan bli en betydande investerare i venture capital-fonder med fokus på den svenska marknaden eftersom det då blir möjligt att allokera en större andel till alternativa investeringar. Inte minst med tanke på att återväxten av nya entreprenöriella företag är fundamental för Sveriges framtida näringsliv och arbetsmarknad och därmed för Sveriges framtida tillväxt och sysselsättning är ett sådant utvecklingssteg av högsta vikt. Merparten av alla nya arbetstillfällen skapas i just små och medelstora entreprenöriella företag.

PDF-dokument

PARTNERS