Remissyttrande Fi2013/4132 Användningen av kreditbetyg i riskhanteringen Ds 2013:76

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är föreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden (Private Equity). SVCA företräder företag som direkt eller indirekt investerar i onoterade bolag d.v.s. såväl institutionella investerare som svenska förvaltare av s.k. riskkapitalfonder samt svenska investeringsrådgivare till utländska förvaltare. Det bör även noteras att det som i dagligt tal refereras till som riskkapitalfonder/Private Equity-fonder i huvudsak utgörs av förhandlade saminvesteringsarrangemang organiserade i form av svenska kommanditbolag, engelska eller andra utländska limited partnerships och svenska aktiebolag.

Fakta om Private Equity-sektorn

Cirka 800 svenska bolag är ägda av aktörer inom Private Equity, dessa sysselsätter sammanlagt cirka 200 000 anställda i Sverige. Det motsvarar närmare 5 procent av de anställda i Sverige. Den svenska Private Equitysektorn motsvarar närmare 9 procent av BNP. SVCA har 106 ordinarie medlemmar som är General Partners (GP) eller andra förvaltare som investerar i onoterade företag och är aktiva ägare direkt eller indirekt, dessas exklusiva investeringsrådgivare eller Limited Partners (LP) vilket även innefattar offentligt ägda organisationer med motsvarande verksamhet samt ett 60-tal associerade medlemmar.

Sammanfattning

SVCA instämmer i de förslag som framförs i promemorian, med följande synpunkter:

Private Equity-fonders verksamhet består huvudsakligen i att investera eget kapital i onoterade bolag. Detta innebär att Private Equity-fonder vanligen inte exponeras mot den typ av kreditrisker som förekommer på den övriga finansmarknaden. Följaktligen använder sig Private Equity-fonder av kreditbetyg i mycket liten utsträckning. Där kreditbetyg huvudsakligen kan förekomma är hos vissa typer av Private Equity-fonder med en särskild inriktning, t.ex. fonder som investerar i lån (s.k. “debt funds”). Dessa fonder kan använda sig av kreditbetyg som en delkomponent i sin riskhantering såväl vid investeringsbeslutet avseende låneinstrumentet som tecknas eller förvärvas som under innehavstiden

Bakgrund och synpunkter

Svenska Riskkapitalföreningen (“SVCA”) har genom en remiss daterad den 25 november 2013 beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria om användningen av kreditbetyg i riskhantering (Ds 2013:76). SVCA:s investerande medlemmar utgörs dels av förvaltare baserade i Sverige som förvaltar fonder (organiserade som svenska aktiebolag eller kommanditbolag och, i vissa fall, värdepappersfonder) som är baserade i Sverige och dels av svenska rådgivare till icke EES-baserade förvaltare och fonder. Sådana icke EES-baserade fonder är organiserade som engelska eller amerikanska limited partnerships där general partner (dvs. förvaltaren) företrädesvis är etablerad och står under tillsyn på Jersey eller Guernsey, i USA eller Schweiz. Därutöver finns bland de investerande medlemmarna även institutionella investerare som t.ex. pensionsfonder och försäkringsbolag samt privatpersoner, s.k. affärsänglar.

SVCA instämmer med de förslag som framgår av promemorian men vill framföra följande synpunkter. Private Equity-fonders verksamhet består huvudsakligen i att investera eget kapital i onoterade bolag. Detta innebär att Private Equity-fonder vanligen inte exponeras mot den typ av kreditrisker som förekommer på den övriga finansmarknaden. Följaktligen använder sig Private Equity-fonder av kreditbetyg i mycket liten utsträckning. Där kreditbetyg huvudsakligen kan förekomma är hos vissa typer av Private Equity-fonder med en särskild inriktning, t.ex. fonder som investerar i lån (s.k. “debt funds”). Dessa fonder kan använda sig av kreditbetyg som en delkomponent i sin riskhantering såväl vid investeringsbeslutet avseende låneinstrumentet som tecknas eller förvärvas som under innehavstiden.

PDF-dokument

PARTNERS