Remissyttrande Fi2014/1430 Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är föreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden (Private Equity). SVCA företräder företag som direkt eller indirekt investerar i onoterade bolag d.v.s. såväl institutionella investerare som svenska förvaltare av s.k. riskkapitalfonder samt svenska investeringsrådgivare till utländska förvaltare. Det bör även noteras att det som i dagligt tal refereras till som riskkapitalfonder/Private Equity-fonder i huvudsak utgörs av förhandlade saminvesteringsarrangemang organiserade i form av svenska kommanditbolag, engelska eller andra utländska limited partnerships och svenska aktiebolag. SVCA har noterat att föreningen inte finns upptagen som remissinstans. Förslaget om slopad gruppregistering för mervärdesskatt har stor betydelse för private equity-sektorn.

Fakta om Private Equity-sektorn

Cirka 800 svenska, i huvudsak onoterade, bolag är ägda av aktörer inom Private Equity, dessa sysselsätter sammanlagt cirka 200 000 anställda i Sverige. Det motsvarar närmare 5 procent av de anställda i Sverige. Den svenska Private Equitysektorn motsvarar närmare 9 procent av BNP. SVCA har ca 100 ordinarie medlemmar som är General Partners (GP) eller andra förvaltare som investerar i onoterade företag och är aktiva ägare direkt eller indirekt, dessas exklusiva investeringsrådgivare eller Limited Partners (LP) vilket även innefattar offentligt ägda organisationer med motsvarande verksamhet samt ett 60-tal associerade medlemmar.

Yttrande

SVCA ansluter sig till vad som anförts i yttrande från Näringslivets Skattedelegation (NSD) gällande slopad gruppregistrering för mervärdesskatt, d.v.s. förslaget avstyrkes.

Den svenska Private Equity-sektorn ligger i topp i europeiska jämförelser sett till bland annat investeringsvolymer i förhållande till BNP. Gruppregisteringen för mervärdesskatt är en förutsättning för att Private Equity aktörer ska kunna etablera fondstrukturer i Sverige. Om gruppregistreringen slopas så utgör detta ett hinder för att etablera fondstrukturer i Sverige. Svenska fondstrukturer skulle hamna i en mycket ofördelaktig position jämfört med andra länder. Ett avskaffande av gruppregistrering skulle därmed försämra förutsättningarna för den så kallade huvudkontorsekonomin och Stockholm som europeisk finansplats.

PDF-dokument

PARTNERS