Remissyttrande förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Svenska riskkapitalföreningen (“SVCA“) har beretts tillfälle att avge yttrande över förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) (Fi Dnr 15-3081).

SVCA har inga invändningar mot innehållet i det remitterade förslaget till ändrade föreskrifter. Emellertid önskar SVCA att ta tillfället i akt att framföra viss mer generella synpunkter på normgivningen.

Från tiden för det remitterade förslaget till dess att de remitterade föreskrifterna ska träda i kraft är tiden förhållandevis kort. Berörda företag kommer att ha mycket kort tid att under en av årets mest upptagna perioder genomföra de eventuella åtgärder som de nya föreskrifterna kan komma att kräva. Eftersom förvarande ärende inte är det enda där så korta tidsfrister mellan det att en reglering offentliggörs och ska börja gälla menar SVCA att ordningen för normgivning på detta område inte kan anses vara tillfredsställande ur ett rättsstatligt perspektiv.

Det är bra att Finansinspektionen inte inväntat proposition 2014/15:115 (från den 30 april 2015). Emellertid torde inspektionen ha kunnat förlänga remiss- och förberedelsetiden genom att, mot bakgrund redan av Ds 2014:6 från 2 januari 2015, ha förberett sina egna föreskrifter för remiss så att de kunnat remitteras fortare efter det att lagrådsremissen publicerades.

Alla regelförändringar ger upphov till direkta och indirekta, momentana och löpande kostnader för berörda företag. SVCA anser därför att det av såväl samhällsekonomiska skäl som av omsorg av de reglerade företagen är av stor vikt att reglering inte införs om så inte är endast önskvärt av olika skäl utan verkligen nödvändigt; att kostnadseffekterna av regleringarna utreds på ett realistiskt sätt; och att antalet tillfällen för regelförändringar hålls till ett minimum.

PDF-dokument

PARTNERS