Remissyttrande Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissyttrande:
Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016


Sammanfattning

Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA avstyrker regeringens förslag att beskattning på sparande på investeringssparkonto respektive kapitalförsäkring höjs. SVCA anser att beskattning av investerarsparkonto och kapitalförsäkring måste vara förutsägbart för spararna i annat fall skadas allmänhetens tilltro till sparformen.

Därutöver avstyrker SVCA regeringens angreppssätt för att anpassa investeraravdraget till Europeiska kommissionens (kommissionen) nya riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar. Det saknas skäl att utsträcka begränsningen av investeraravdraget utöver kommissionens riktlinjer. SVCA anser att så kallad gold-plating så långt möjligt bör undvikas. Det är vidare för tidigt att utvärdera investeraravdraget då det infördes i slutet av 2013 och fortfarande utnyttjas i liten utsträckning. De flesta affärsänglar och affärsängelnätverk investerar via aktiebolag och kan inte utnyttjas investeraravdraget, ens i dess nuvarande utformning.

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

I promemorian föreslås att schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräknas genom att aktiekapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonintäkten respektive skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Beskattning av investeringssparkonto och kapitalförsäkring måste vara förutsägbart för spararna i annat fall skadas allmänhetens tilltro till sparformen.

Regeringen har sedan tidigare aviserat att avdragsrätten för pensionssparande kommer att avskaffas från och med nästa år. Som alternativt sparande har regeringen framhållit att pensionsspararna bör kunna använda investerarsparkonto och kapitalförsäkring som sparform.

SVCA anser att i synnerhet pensionssparandet bör uppmuntras att vara långsiktigt och bristande förutsägbarhet vad gäller regelverket är därför särskilt skadligt. Med regeringens förslag riskerar mindre riskfyllda placeringar, såsom räntesparande och sparande i andra lågavkastande tillgångar, på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring att bli skattemässigt missgynnat i förhållande till konventionell kapitalbeskattning. Exempelvis är det många

personer som närmar sig pensionsåldern som inte vill ta stora risker med sitt pensionskapital som föredrar räntesparande i stället för sparande i aktier. SVCA anser att det är viktigt att inte motverka långsiktigt och tryggt sparande såväl för individer som samhälle.

Skattesänkande åtgärder på kapitalbeskattningens område behövs. Den generella kapitalinkomstskattesatsen på 30 procent behöver sänkas rejält för att vara konkurrenskraftig i förhållande till omvärlden där skattesatsen ligger kring 17 procent. Även en höjning av schablonanskaffningsvärdet för aktier och andra delägarrätter från dagens 20 procent till 50 procent av försäljningspriset bör genomföras för att minska skattefelet inte bara för nytt sparande utan även för befintligt sparande.

Anpassning av investeraravdraget till kommissionens riktlinjer

SVCA har i remissyttrande över förslag till införande av investeraravdraget (2012/3858) framhållit att nämnda avdrag inte ensamt kan lösa kapitalförsörjningsproblemen för tillväxtföretag. Enligt nuvarande regler får investeraravdrag göras av fysiska personer oavsett vilken koppling de har till det företag i vilket investeringen görs. SVCA har framhållit att investeraravdraget även borde innefatta fysiska personers investeringar genom aktiebolag eller i fonder som placerar i tidiga skeden då det är vanligt förekommande till följd av dagens gällande skattelagstiftning (framförallt de så kallade 3:12-reglerna) och regelverk. SVCA har också framhållit att de brittiska investeraravdragen[1] är väsentligt mer omfattande med ett 30 procentigt avdrag för investeringar upp till 1 miljon GBP. Därutöver har Storbritannien infört ett ytterligare avdrag för såddinvesteringar med ett 50 procentigt avdrag för aktieandelskostnader upp till en årlig investering om 100 000 GBP. De brittiska investerar-avdragen utnyttjas av närmare 90 procent av de brittiska affärsänglarna.

I promemorian föreslås att investeraravdrag inte ska få göras om den skattskyldige eller någon närstående till honom under något av de två beskattningsåren närmast före det år förvärvet sker (förvärvsåret) eller under förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller indirekt innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern. Enligt promemorian baseras förslagen på kommissionens nya riktlinjer för statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar (2014/C 19/04). Av dessa riktlinjer framgår att bara sådana investerare som står i en oberoende ställning till det företag som investeringen avser ska kunna få skattelättnader. Någon närmare förklaring till införandet av denna begränsning har SVCA inte funnit i kommissionens riktlinjer. Innehållet i Finansdepartementets promemoria ger inte heller något svar på vilka skälen till införandet av krav på oberoende är, eller vilka motiv departementet har utgått från när de har arbetat fram förslagen till lagändringar.

Reglerna om statligt stöd syftar i huvudsak till att ge samma konkurrensförutsättningar till alla företag inom EU. Förändringarna av riktlinjerna innebär att reglerna för investeraravdrag måste anpassas till kommissionens nya riktlinjer. Självfallet måste riktlinjerna följas men det

finns inget sakligt skäl till att införa mer omfattande avgränsningar än vad EU-reglerna kräver och vad andra medlemsländer har infört.

Såsom SVCA redan har framhållit är investeraravdraget redan i sin nuvarande utformning kraftigt begränsat i förhållande till, exempelvis det brittiska investeraravdraget. Dessutom kan de flesta svenska affärsänglar och affärsängelnätverk som oftast investerar via aktiebolag inte utnyttja stödet ens i dess nuvarande utformning. Många start-ups får ofta såddfinansiering via familj och närstående.

SVCA anser att utgångspunkten bör vara att företag verksamma i Sverige, i vart fall inte ska ha sämre villkor, än företag verksamma i andra länder inom unionen. Risken är överhängande att de allra flesta medlemsstater kommer att nöja sig med att lagstifta i enlighet med kommissionens riktlinjer varför svenska företag kommer att missgynnas i förhållande till företag i andra medlemsstater.

Investeraravdraget infördes den 1 december 2013 och reglerna har således bara varit i bruk under en kort tid. Utfall för investeraravdraget finns för december 2013 och preliminärt för 2014. För 2013 beviljades endast ca 900 investeraravdrag för investeringar i cirka 130 företag med ett sammanlagt underlag om 100 miljoner kronor. Två företag mottog ett stort antal investeringar som bedöms stå för 40 procent av de totala avdragen 2013. SVCA anser det vara för tidigt att inskränka stödet ytterligare när så kort tid har förflutit sedan stödet infördes. När lagstiftningen varit i kraft något år kan det finnas skäl att göra en utvärdering och för det fall regeringen finner skäl att då överväga regeländringar bör en utredning tillsättas.

[1] Enterprise Research Centre A nation of Angels January 2015 

PDF-dokument

PARTNERS