Remissyttrande Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (Ds 2015:2)

Svenska Riskkapitalföreningen (”SVCA”) har genom en remiss daterad den 30 december 2014, beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria om Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (Ds 2015:2).

SVCA:s ordinarie medlemmar utgörs dels av förvaltare baserade i Sverige som förvaltar fonder (organiserade som svenska aktiebolag eller kommanditbolag och, i vissa fall, värdepappersfonder) som är baserade i Sverige och dels av svenska rådgivare till icke EES-baserade förvaltare och fonder. Därutöver finns bland de ordinarie medlemmarna även institutionella investerare som t.ex. pensionsfonder och försäkringsbolag.

SVCA tillstyrker promemorians förslag.

PDF-dokument

PARTNERS