Skatteverkets promemoria Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden

Inledning och inställning

SVCA har beretts tillfälle att yttra sig över Skatteverkets promemoria Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden (nedan Promemorian) och avger härmed följande yttrande. Med hänvisning till vad som anförs nedan samt Näringslivets Skattedelegations (NSD) yttrande, avstyrker SVCA förslagen i Promemorian.

Sammanfattning

Skatteverkets förslag till lagstiftning bör inte genomföras utan vidare utredning. En sådan utredning bör särskilt avse det påstådda s.k. skatteläckaget samt vilka konsekvenser förslagen får för utländska investerare, beroende på det slutliga utfallet och därtill kopplad risk för omotiverad merbeskattning. SVCA konstaterar att utredningen är bristfällig, att förslagen innebär olika skattekonsekvenser av samma handlande, att konsekvensanalys av effekterna på den reglerade aktiemarknaden saknas samt att Promemorian även innehåller påståenden om skälen för förslagen, jämte skatteutfall som förefaller motstridiga.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2022_00409 - SVCA.pdf

PARTNERS