Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

SVCA delar uppfattningen att den svenska skattebasen behöver värnas för att säkerställa den nuvarande och framtida välfärden. Sverige är dock en liten öppen ekonomi som i allra högsta grad är beroende av fri rörlighet för kapital och kompetens. Näringslivets struktur har de senaste 30 åren genomgått en omfattande omvandling från ett fåtal större koncerner med många anställda till entreprenörsledda små och medelstora tillväxtbolag. 4 av 5 arbeten skapas i dag i mindre företag. Förslaget om exitbeskattning är synnerligen illa anpassat för detta och kommer om det genomförs få betydande negativa konsekvenser för Sveriges ekonomi och näringsliv. Det finns omfattande forskning som visar på att beskattning av detta slag får synnerligen negativa effekter. SVCA anser att Skatteverkets rapport skyndsamt ska förpassas till arkivet så att investeringsviljan inte skadas ytterligare. Förslaget om exitbeskattning läggs dessutom fram i ett läge när andra länder rustar för att öka sin attraktivitet genom att undanröja hinder för startupkluster och kapitalförsörjningsekosystemet och därmed skapa tillväxt. SVCA avstyrker därför förslaget i sin helhet.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2017_04529_S1 Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer - SVCA.pdf

Resurslänkar

Copenhagen Economics – The Effects of Introducing an Exit Tax in Sweden

PwC – Analys av Skatteverkets förslag om utflyttningsbeskattning

PARTNERS