Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerat utkast och har följande synpunkter.

SVCA har i tidigare yttrande över Skatteverkets promemoria i samma ärende efterfrågat en grundlig analys av såväl storleken på det s.k. skatteläckaget samt en mer allsidig belysning av vilka konsekvenserna skulle bli för utländska investerare – en internationell utblick – och i förlängningen dess inverkan på den svenska aktiemarknaden och dess kapitalförsörjning. Även SVCA:s medlemmar är till mycket stor del beroende av utländskt kapital[1]för sin kapitalförsörjning varför SVCA anser en sådan utredning vore viktig. SVCA kan inte se att någon sådan analys eller utblick gjorts varför SVCA inte heller kan bedöma hur stor påverkan de föreslagna regeländringarna innebär ur ett konkurrensperspektiv. SVCA noterar slutligen att utkastet faktiskt innebär olika skattekonsekvenser för vad som realekonomiskt är identiskt, helt beroende av hur programmen utformas i periferin.

SVCA avstyrker förslagen i utkastet till lagrådsremiss.

[1] 85,7 procent av kapitalet kommer från utländska investerare, se SVCA:s rapport 2021 Swedish Private Equity Activity.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2022_02527 - SVCA.pdf

PARTNERS