Utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

SVCA tillstyrker att anpassningen sker genom att anstånd medges med beskattningen i de fall mottagaren uppvisar ett underskott. SVCA vill emellertid peka på en specifik fråga som kan skapa betydande osäkerhet och stora problem för en utländsk koncern med svenska investeringar.

Reglerna som anges gälla för anståndsberättigade säger att en omräkning av vinster och förluster på valuta ska ske enligt den s.k. Eurolagen. Detta är i grunden bra eftersom förändringar gentemot svenska kronor och euro på skulder inte beaktas då beskattningen av eventuella förändringar följer redovisningen (det s.k. kopplade området). Några vinster eller förluster på skulder i euro kommer sålunda inte att påverka det beskattningsbara resultatet som ligger till grund för beräkningen. Dessa regler gäller emellertid inte för en borgenär där istället kapitalvinstreglerna tar över. Vinst och förlust ska sålunda beräknas med utgångspunkt i valutakursförändringar även om de ur ett redovisningsperspektiv (det utländska bolaget redovisar sitt resultat i euro) inte ger upphov till något resultat. Detta är särskilt problematiskt när en fordran finns gentemot ett koncernföretag där det dessutom föreligger en begränsning (ett särskilt avdragsförbud för förluster). Detta torde vara särskilt vanligt förekommande i de fall och situationer inom en koncern där det finns omfattande koncerninterna fordringar – i synnerhet i fall där innehavaren av de utdelningsberättigade aktierna ifråga har lånat upp medel på marknaden och vidarelånat dessa till rörelsedrivande dotterbolag inom koncernen. Detta är en relativt vanligt förekommande struktur med särskilda bolag inom en koncern som lånar externt för att sedan låna dessa medel vidare internt. Om detta företags resultat ska beräknas med utgångspunkt i svenska regler (och på koncernnivå) så kan effekten av det bli ett väsentligt bortfall av t.ex. förluster som inte alls är motiverade (koncernen är som helhet neutral men beskattningen följer inte redovisningen). Detta sammanhänger alltså med att vinster på fordringar är frikopplade från redovisningen (dvs. skattepliktiga) och fordringar mot koncernbolag dessutom ej avdragsgilla emedan vinst eller förlust på en skuld inte beaktas.

Detta torde kunna ge upphov till omfattande svårigheter att både räkna fram och inte minst att administrera. Man kan också ifrågasätta om detta utgör en diskriminering. Det synes kunna uppstå situationer när skillnaden i behandlingen av svenska företag inte kan försvaras. Detta bör i vart fall utredas vidare.

SVCA skulle därför vilja föreslå att en särskild bestämmelse införs som helt undantar kursförändringar på såväl fordringar som skulder från beskattningsunderlaget, såvitt avser beräkningen i den egna redovisningsvalutan.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2019_02392_S1 - SVCA.pdf

PARTNERS