Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Utredningen som ligger till grund för de ändringsförslag som remitterats har, trots ett massivt underlag, inte lyckas påvisa något samband mellan lägre kvalitet och privata utförare.

Flera remissinstanser samt lagrådet har poängterat att den föreslagna vinstbegränsningen kommer leda till en omvälvande omstrukturering av välfärdssektorn med oöverskådliga konsekvenser för brukarna. Denna slutsats påverkas inte av att en lägsta nivå om ett prisbasbelopp föreslås i den begränsning av rörelseresultatet som ställs som krav för att beviljas ett tillstånd att ta emot offentlig finansiering vilket PwC påvisade i sin analys av lagrådsremissen och kompletterande promemoria. Utredningen saknar fortfarande konsekvensanalyser bland annat av omställningseffekter för brukare (tillgänglighet, service etc.) och anställda. Utredningen blandar marknadsmässig WACC i enlighet med CAPM och applicerar sedan denna på bokförda värden vilket är direkt felaktigt och strider mot vedertagen teori och praxis. SVCA konstaterar också att vinstbegränsningarna som missgynnar humankapital, drabbar en tjänstesektor såsom vård- och omsorg där hela 93 % är småföretag med mindre än 20 anställda och 55 % av företagen drivs av kvinnor.

Mot bakgrund av investeringsbehoven och kapitalbristen framstår det som besynnerligt att lägga fram förslag som ytterligare minskar investeringsviljan i välfärdssektorn. För att bringa ordning och reda i välfärden anser SVCA att all välfärdsverksamhet ska omfattas av höga kvalitetskrav. Ett stort antal  forskningsstudier visar att de privata välfärdsaktörerna levererar välfärdstjänster som är minst lika bra, i många fall till bättre kvalitet och till lägre kostnader. Att bryta denna positiva utveckling genom att införa vinstbegränsning kommer att leda till oordning och oreda i välfärden under lång tid.

SVCA avstyrker därför förslagen i sin helhet och hänvisar till SVCA:s remissyttrande över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) Fi2016/04014/K.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2018_00130_K Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering - SVCA.pdf

PARTNERS