Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

SVCA delar promemorians utgångspunkt att ytterligare ändringar i placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna skulle förbättra kostnadseffektiviteten, avkastningsmöjligheterna och långsiktigheten när det gäller placeringar i illikvida tillgångar.

I promemorian används begreppet riskkapitalföretag vilket är ett ålderdomligt och otydligt begrepp. SVCA använder i det följande private equity-fonder för avtalsreglerat samriskföretagande mellan professionella och semi-professionella investerare, fondförvaltare och investeringsrådgivare. Private equity-fonder investerar primärt i onoterade bolag där institutionella investerare såväl som rådgivarna förutsätts investera betydande kapital för att bygga långsiktigt hållbara bolag.

SVCA har i tidigare remissyttranden[1] framhållit att de nuvarande kvantitativa begränsningsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna är föråldrade och fungerar dåligt med hänsyn till de nya typer av tillgångar och investeringsinstrument som har introducerats på de finansiella marknaderna. Stora förbättringar har skett i och med de nya placeringsreglerna men behov av ändringar kvarstår.

Marknaden för investeringsinstrument har utvecklats snabbt de senaste 35 åren. Den gängse bedömningen är att marknaden för investeringsinstrument kommer att fortsätta att utvecklas snabbt till följd av globalisering, digitalisering, förändrad finansmarknadsreglering och fortsatt låga räntor. SVCA anser att det är centralt att AP-fonderna och därmed det svenska framtida pensionärskollektivet får ta del av den avkastning som dessa nya investeringsinstrument kan generera. Ett antal nyare tillgångsklasser har även positiva bieffekter för samhället i stort såsom investeringar i onoterade svenska tillväxtbolag genom private equity- och venture capital-fonder och utlåning utanför banksektorn genom s.k. private debt eller credit funds – en tillgångsklass som vuxit kraftigt efter finanskrisen 2008 då bankernas utlåning till företagen minskat.

En alltför rigid nationell överreglering av AP-fondernas placeringsmandat gällande alternativa investeringsinstrument utgör hinder för AP-fonderna att uppnå optimal diversifiering av sina tillgångar och därmed en bättre avkastnings- och riskprofil. Det är avgörande att de ändringar som nu föreslås är framtidssäkrade och möjliggör för AP-fonderna att investera i moderna investeringsinstrument som kommer att fortsätta att utvecklas.

SVCA har baserat yttrandet utifrån ovan utgångspunkter.

[1]Fi2012/3047, Fi2015/3429 & Fi2017/02972/FPM

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2019_01595_FPM - SVCA.pdf

PARTNERS