Inbjudan till SVCA:s föreningsstämma 2019

25
Jun

25 June 17:00 - 21:00

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA)

Datum: 25 juni 2019

Tid: 17:00 därefter sommarmingel

Anmälan till stämman samt mingel görs till info@svca.se.

För dagordning inklusive valberedningens och styrelsens beslutsförslag samt årsredovisning, kontakta info@svca.se.

Varmt välkomna!

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för stämman

4. Val av sekreterare för stämman

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera stämmoprotokollet

6. Fråga om stämman är behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Information från styrelsen – redogörelse för föreningens verksamhet under året

9. Information från tillsynsnämnden – redogörelse för tillsynsnämndens verksamhet under året

10. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Val av ordförande i styrelsen

13. Val av ledamöter i styrelsen, utöver ordföranden

14. Val av revisor jämte suppleant

15. Val av valberedning

16. Fastställande av årsavgifter för nästkommande räkenskapsår

17. Årsmötets avslutande

PARTNERS