Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Swedish Private Equity & Venture Capital Association

23
Jun

23 June 00:00 - 23:59

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Swedish Private Equity & Venture Capital Association

Datum: 23 juni 2021

Tid: 09:00

Plats: digital via Microsoft Teams

Till följd av coronaviruset och de kvarvarande restriktionerna så har styrelsen beslutat att föreningsstämman för 2021 genomförs digitalt.

Anmälan till stämman görs till info@svca.se

Alla anställda hos medlemmar är varmt välkomna!

Monalotte Theorell Christofferson och Isabella de Feudis

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för stämman

4. Val av sekreterare för stämman

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera stämmoprotokollet

6. Fråga om stämman är behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Information från styrelsen – redogörelse för föreningens verksamhet under året

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande i styrelsen

12. Val av ledamöter i styrelsen, utöver ordföranden

13. Fastställande av arvode för styrelsen

14. Val av revisor jämte suppleant

15. Val av valberedning

16. Fastställande av årsavgifter för nästkommande räkenskapsår

17. Årsmötets avslutande

PARTNERS