Särskilt yttrande till betänkandet En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad “2014-års Fondutredning” SOU 2016:45

Yttrandet beskriver övergripande de justeringar som behövs göras för att utredarens förslag till bolagsmodell ska kunna göras tillämplig på alternativa investeringsfonder som investerar i onoterade bolag. Justeringarna avser således att besvara hur nuvarande utredning – och kommande lagstiftning i frågorna – ska kunna bidra till att förverkliga målsättningarna om att attrahera fler private equity-fonder till Sverige, och även attrahera fler investerare till private equity-fonder förlagda i Sverige.

PARTNERS