Uttalande från SVCA:s styrelse rörande Tillsynsnämndens granskning av HgCapital Trust plc

27 november 2018

SVCA:s Tillsynsnämnd (”Nämnden”) har idag offentliggjort sitt beslut i tillsynsärende avseende en riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern. Nämnden har utifrån SVCA:s uppförandekod granskat HgCapital Trust plc fortsättningsvis kallat ”Bolaget” med anledning av händelser och omständigheter som uppmärksammats kring dess tidigare portföljbolag Frösunda Omsorg AB.

SVCA:s styrelse konstaterar att Nämndens granskning har gjorts enligt uppförandekoden (i den lydelse som var gällande under perioden för tillsynen):

  • § 4 Övergripande ansvar: Ett riskkapitalbolag med bestämmande inflytande över ett portföljbolag har ansvar för att kodens normer iakttas i portföljbolagets verksamhet.
  • § 5 Generalklausul: Ett riskkapitalbolag ska, med beaktande av de i 3 § angivna ändamålen, i all sin verksamhet uppträda så att det förtjänar allmänhetens förtroende.
  • § 7 Uppdrag för det allmänna: Ett riskkapitalbolag som investerar inom samhällssektorer där verksamheten bedrivs för enskilda medborgares räkning, såsom inom skola, vård och omsorg, ska verka i enlighet med allmänt vedertagna värdegrunder. De berördas rättigheter ska upprätthållas och intresset av en trygg och kontinuerligt fungerande verksamhet tillgodoses.

SVCA:s styrelse välkomnar Nämndens granskning och noterar att Nämnden har bedömt att:

  • Verksamheten vid Frösunda har under perioden för tillsynen varit behäftad med sådana brister att den inte kan sägas ha upprätthållit berördas rättigheter och tillgodosett intresset av en trygg och kontinuerligt fungerande verksamhet.
  • Bristerna som förekommit i Frösundas verksamhet under perioden för tillsynen har varit systematiska och återkommande samt att Frösunda inte har kommit tillrätta med dessa brister inom ramen för den ordinarie verksamheten.
  • Bolaget har mot den bakgrunden haft en skyldighet att agera då Bolaget haft ett bestämmande inflytande över Frösunda.
  • Det har inte framkommit att Bolaget vidtagit erforderliga åtgärder för att Frösunda skulle komma tillrätta med bristerna i verksamheten och Bolaget har därmed inte uppfyllt denna skyldighet.
  • Bolaget har därmed inte heller uppfyllt skyldigheten enligt uppförandekoden att i all sin verksamhet uppträda på ett sätt som förtjänar allmänhetens förtroende.
  • Tillsynen har därför utmynnat i kritik från Nämnden gentemot Bolaget för bristande efterlevnad av uppförandekoden 4, 5 och 7 §§.

Styrelsen konstaterar att Nämndens tillsyn utmynnat i kritik mot Bolaget. Private equitys ägar- och styrningsmodell är i grunden väl lämpad för att driva verksamhet på uppdrag av det offentliga. En förutsättning för långsiktigt hållbara portföljbolag är att ett aktivt och engagerat ägarskap utövas när så är möjligt, innefattande ett ansvar för att uppförandekodens normer iakttas i portföljbolagets verksamhet, vilket i detta fall inte verkar ha skett.

Det är av yttersta vikt att ägare av verksamheter inom välfärden agerar på ett ansvarsfullt och långsiktigt vis. Bolagets ägande verkar i detta fall, utifrån vad som framkommit, inte ha varit i linje med det vi definierar som gott aktivt ägaransvar. Den här granskningen visar att Nämnden har ett viktigt uppdrag och även om just denna granskning inte kan leda till någon åtgärd från styrelsens sida då Bolaget inte är medlem i SVCA, så ska negativ eller positiv publicitet från en tung instans inte underskattas säger Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande i SVCA, i en kommentar till Tillsynsnämndens granskning.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande SVCA, +46 8 678 30 90

Biörn Riese, ordförande SVCA:s Tillsynsnämnd, +46 8 345 000

Peter Nilsson, huvudsekreterare SVCA:s Tillsynsnämnd, +46 70 645 74 52

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity; buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige gällande investeringar i primärt onoterade bolag.

För mer information besök: www.svca.se

Om SVCA:s uppförandekod och tillsynsnämnd:

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte då en tillsynsnämnd. Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolagen agerar på ett sätt som inger förtroende i samhället och säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. Regelverket ska samtidigt främja kunskapen om vilka värderingar som är styrande för private equity-verksamheter.

Tillsynsnämnden består av ordförande Biörn Riese samt ledamöterna Agneta Dreber och Björn Börjesson. Peter Nilsson är huvudsekreterare med biträde av Maria Walter; bägge vid Calissendorff Swarting Advokatbyrå.

Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att riskkapitalbolagen följer uppförandekoden. Nämnden kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ, efter önskemål från medlem i SVCA eller i vissa fall efter begäran från berörda enskilda.

För mer information besök: www.svcanamnd.se där Nämndens beslut är publicerat.

PARTNERS