Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna betänkande och ansluter sig till vad FAR anfört i sitt yttrande.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

PDF-dokument

PARTNERS