Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

SVCA avstyrker utredarens förslag till utformning av skatten då den kommer att drabba alla företag som säljer eller köper aktier och som lånar in eller ut pengar, trots att de inte är verksamma inom den finansiella sektorn. Förslaget kommer därför direkt att negativt påverka de private equity och venture capital fonder som är etablerade i Sverige och som investerar i svenska företag. Fonder etablerade utomlands kommer inte ha motsvarande kostnad.

Förslaget går stick i stäv med den politiska viljan att private equity och venture capital fonder ska etablera sig i Sverige. Under senare år har flera fonder valt att etablera sig i Sverige, och andra fonder överväger att göra detsamma. Denna för Sveriges positiva utveckling riskeras att vändas om ytterligare pålagor läggs på fonderna och samtidigt som EU, genom initiativet Kapitalmarknadsunionen och många länder exempelvis Luxemburg, Jersey, Guernsey, Irland och Frankrike, arbetar aktivt med att attrahera fonder och deras rådgivare till sina respektive hemländer till följd av Brexit. SVCA anser att förslaget skadar Sveriges anseende som trygg investerarnation. Vidare är det inte möjligt att i en globaliserad och konkurrenssatt omvärld få in ytterligare skatteintäkter på det sätt som utredaren föreslår.

En finansiell verksamhetsskatt med den utformning som föreslås skulle vara skadlig av flera skäl:

  • Den ökade kostnaden för anställd personal skulle öka trycket på omlokalisering av verksamheter inom den finansiella sektorn till andra länder med lägre lönekostnader.
  • Färre arbetstillfällen inom den finansiella sektorn. Införandet av en särskild skatt på lönesumman riskerar att leda till att närmare 16 000 arbeten skulle förvinna i de svenska bankerna och i hela finanssektorn.
  • Skatten motverkar möjligheten för Stockholm att positionera sig som Nordeuropas ledande finanscentrum. Från politiskt håll finns en stark önskan att private equity- och venture capital-fonder som investerar i svenska tillväxtbolag ska vara etablerade i Sverige. Vad gäller mindre venture capital-fonder som investerar i s.k. start-ups finns krav på att fonderna som saminvesterar med den nyetablerade statliga fond i fonden Saminvest ska ha svensk hemvist. Sverige har redan, i förhållande till många andra EU-länder mindre konkurrenskraftiga skatteregler vad gäller etablering av fonder.

Därutöver strider förslaget potentiellt mot EU:s statsstödsregler och konsekvensanalysen är bristfällig, varför utredningen inte utgör ett fullgott beslutsunderlag för regering och riksdag.

Utredarens förslag till att beräkna omsättningen av finansiella tjänster, och det faktum att förslaget inte innehåller något grundavdrag eller fribelopp, kan enligt Skatteverket leda till att närmare 320 000 företag kommer att omfattas av kravet att beräkna sitt beskattningsunderlag, att betala finansskatt och därmed bli skattskyldiga. I likhet med vad Skatteverket anför i sitt särskilda yttrande i utredningen överväger de administrativa kostnaderna de offentligfinansiella intäkterna för många av dessa närmare 320 000 företag.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2016_03980_S1 Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016_76) .pdf

PARTNERS